Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II SA/Op 477/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-19

wstępnego w sprawie, ani też dlaczego rozpoznanie skargi na ostateczną decyzję SKO w Opolu uznał za zagadnienie wstępne. Organ nie wskazał też, jak merytorycznie...
wstępnym jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w sprawie. Zdaniem Kolegium, w przedmiotowej sprawie nie doszło do wyłonienia się zagadnienie...

II SA/Gl 663/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-08

do rozpatrzenia przez inny organ lub sąd, organ w żaden sposób nie wyjaśnił o jakie zagadnienie wstępne w przedmiotowej sprawie chodzi. Dodała, iż w jej ocenie w sprawie...
nie występuje istotne zagadnienie wstępne, które mogłoby stanowić podstawę do zawieszenia postępowania w sprawie zmiany zagospodarowania przedmiotowej działki...

II SA/Ol 310/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-08-28

U stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 §1 pkt. 4 k.p.a., który stanowi, że gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia...
Odnosząc się do przesłanki z art. 97§ 1 pkt.4 k.p.a., wyjaśniono, że zagadnienie wstępne jako przeszkoda uzasadniająca zawieszenie postępowania administracyjnego zachodzi...

II OSK 3082/18 - Wyrok NSA z 2021-07-28

., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej N. B. wskazała, że zagadnienie wstępne, od którego zaistnienia zależy zawieszenie postępowania administracyjnego, występuje, gdy wydanie...
grudnia 2014 r. sygn. II OSK 1345/13). Związek pomiędzy postępowaniem, a zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., powinien być realny, faktyczny...

II OSK 78/11 - Wyrok NSA z 2012-03-29

jest ponowne przeprowadzenie postępowania w tym przedmiocie. Postępowanie to i wydana w jego rezultacie decyzja stanowi w tej sytuacji zagadnienie wstępne w rozumieniu art...
w Gdańsku wniósł o oddalenie skargi podtrzymując swoje wcześniejsze stanowisko. Jak wyjaśnił, zagadnieniem wstępnym w przedmiotowej sprawie dla organu nadzoru...

II OSK 1922/19 - Wyrok NSA z 2022-07-04

przesłankę wydania decyzji. Sytuacja taka zachodzi wówczas, gdy organ nie dysponuje elementem pozwalającym na wydanie w ogóle decyzji. Tak więc zagadnieniem wstępnym...
o warunkach zabudowy stanowi zagadnienie wstępne w stosunku do postępowania legalizacyjnego. Konieczność zawieszenia postępowania nie ustaje momentem wydania ostatecznego...

IV SA/Wa 1909/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-03

, co do którego nawet nie wiadomo jak ono wygląda, ma stanowić zagadnienie wstępne, tzn. jaki organ lub jaki sąd ma o nim rozstrzygać i w jakim odrębnym postępowaniu...
[...] i Sądem Rejonowym [...] zdaniem Kolegium nie mogą być uznane za zagadnienie wstępne w sprawie o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Organ odwoławczy podkreślił...

II SA/Łd 456/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-30

tego postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez PINB. Zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie jest ustalenie, czy poprzez wykonanie robót...
, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć kwestie prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania...

IV SA/Wa 52/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-04

poprzedniego na tej działce nie jest zagadnieniem wstępnym w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Stanowisko to zdaniem Kolegium zasługuje na uwzględnienie...
jako zagadnienie wstępne w sprawie o wydanie warunków zabudowy. Również postępowanie prowadzone przez Wojewodę [...] w sprawie wstrzymania wykonania postanowienia Dyrektora...

VII SA/Wa 657/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-20

należy podkreślić, że na 'zagadnienie wstępne', o którym mowa w powyższym przepisie, składają się cztery elementy: (1) zagadnienie to wyłania się w toku postępowania...
, nie wyczerpuje przesłanki zawieszenia postępowania, określonej w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Jak już wyjaśniono, zagadnienie wstępne musi mieć bowiem charakter prawny, a nie faktyczny...
1   Następne >   +2   +5   +10   87