Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

II SA/Ol 1197/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-13

. 11 ust. 1 i 3 ustawy nowelizującej, stanowi zagadnienie wstępne, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Dlatego w dniu 7 października 2013r. Kolegium wydało postanowienie...
w oparciu o te normy. W tym znaczeniu wniosek taki może być zakwalifikowany - w ocenie składu orzekającego Kolegium - jako zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisu art...

II SA/Ol 1225/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-18

art. 11 ust. 1 i 3 ustawy nowelizującej, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Dlatego w dniu 7 października 2013r. Kolegium wydało...
uregulowanych w oparciu o te normy. W tym znaczeniu wniosek taki może być zakwalifikowany - w ocenie składu orzekającego Kolegium - jako zagadnienie wstępne w rozumieniu...

II SA/Ol 1235/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-11-10

kontrolowanej sprawy zainicjowanej wnioskiem skarżącej o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko. W niniejszej sprawie wystąpiło zatem zagadnienie wstępne...
, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wyjaśnić przy tym należy, że użyty w art...

IV SA/Po 229/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-10

prawne pociągnęło za sobą wydanie prawomocnego wyroku, rozstrzygającego zagadnienie wstępne. Wyrok sądu powszechnego, zgodnie z art. 365 § 1 kpc wiąże nie tylko strony i sąd...
. nr [...], co umożliwiłoby zawieszenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych do czasu wydania nowego orzeczenia (rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego o niepełnosprawności dziecka - art...

II SA/Ol 302/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-16

przysługuje świadczenie, dla dobra dziecka. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia przez organ zobowiązany do weryfikacji własnej decyzji, może stanowić zagadnienie wstępne, będące...
, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10 listopada...

IV SA/Gl 370/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-02

., utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta P. z dnia [...]r. z uwagi na to, że jest to zagadnienie wstępne w rozpatrywanej sprawie, oraz umorzenie kwot nienależnie pobranego...

IV SA/Po 250/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-01-22

zagadnienie wstępne. Wyrok sądu powszechnego, zgodnie z art. 365 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. Nr 43, poz. 296: z późn. zm...

II SA/Gl 436/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-22

zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ (k. 67 akt administracyjnych)., Prezydent Miasta K. decyzją z dnia [...] nr [...] przyznał...

II SA/Ol 636/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-21

alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z treści art. 129 § 1 k.r.o. wynika zaś, że obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi...
, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi; krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek...

II SA/Ol 94/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-08

alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z treści art. 129 § 1 k.r.o. wynika zaś, że obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych...
przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi; krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny...
1   Następne >   2