Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I OSK 938/15 - Wyrok NSA z 2017-01-20

czy kwestia ta stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. organ administracji publicznej ma obowiązek zawiesić...
lub sąd., 'Zagadnienie wstępne', o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. stanowi materialnoprawną przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania jurysdykcyjnego...

II SA/Po 3/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-12

rozstrzygnięcia nieważności decyzji wywłaszczeniowej. Jest to zagadnienie wstępne do sprawy, ponieważ ewentualne stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej spowoduje...
z nich nie jest zagadnieniem wstępnym w stosunku do drugiego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa., Wojewoda Wielkopolski postanowieniem z dnia [...] grudnia 2009 r. Nr [...], w oparciu o przepisy...

I OSK 951/15 - Wyrok NSA z 2017-01-20

ta stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. organ administracji publicznej ma obowiązek zawiesić prowadzone...
., 'Zagadnienie wstępne', o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. stanowi materialnoprawną przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania jurysdykcyjnego...

I OSK 950/15 - Wyrok NSA z 2017-01-20

reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872), a tym samym czy kwestia ta stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Zgodnie z art...
nie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., 'Zagadnienie wstępne', o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. stanowi...

II SA/Po 1050/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-19

działania prawne w celu uchylenia porozumienia (...) [z dnia [...] 2001 r.] bądź dysponuje prawomocnym orzeczeniem w tej sprawie, stanowi zagadnienie wstępne, w rozumieniu art...
pojęciu zagadnienia wstępnego. Organ II instancji podniósł, że w świetle art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. zagadnienie wstępne powstaje wtedy, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie...

I OSK 419/09 - Wyrok NSA z 2010-01-05

nie wystąpiło zagadnienie wstępne uzależniające jej rozstrzygnięcie od orzeczenia innego organu i brak było podstaw do zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4...
k.p.a., Gmina Miasta Gdynia w skardze na powyższe postanowienie wskazała, że toczące się postępowanie o stwierdzenie nieważności jest zagadnieniem wstępnym i stanowi...

II SA/Gl 509/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-06

o zwrot w/w nieruchomości., Na powyższe postanowienie skarżąca złożyła zażalenie podnosząc, że zagadnienie wstępne będące przyczyną zawieszenia postępowania o zwrot...
organ lub sąd. Z przepisu tego wynika, że organ musi ustalić istnienie związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym...

I SA/Wa 1609/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-19

w ocenie odwołującego się w postępowaniu wystąpiło zagadnienie wstępne, polegające na konieczności rozstrzygnięcia w odrębnym postępowaniu faktycznego statusu przejmowanej...
postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd i zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Jednocześnie wskazał...

I SA/Wa 1611/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-19

jest rozbudowywana. Zatem w ocenie odwołującego się w postępowaniu wystąpiło zagadnienie wstępne, polegające na konieczności rozstrzygnięcia w odrębnym postępowaniu faktycznego statusu...
przedmiotem postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd i zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte...

I OSK 1699/14 - Wyrok NSA z 2016-01-13

uznano stanowisko organów obu instancji, jakoby wszczęcie postępowania nadzwyczajnego w stosunku do decyzji z dnia [...] sierpnia 2005 r. stanowiło zagadnienie wstępne...
nr [...] i [...], wchodzących w skład linii kolejowej nr [...] [...]. Prezydent uznał, że legalność wskazanej wyżej decyzji stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt...
1   Następne >   +2   +5   +10   31