Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

II SA/Sz 916/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-10-24

również tej kwestii będzie miało bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej i stanowi zagadnienie wstępne., Postanowieniem z dnia [...] r...
decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że z zagadnieniem wstępnym...

I SA/Wa 1830/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-23

w niej zagadnienie wstępne obejmujące konieczność ustalenia następstwa prawnego po wszystkich dawnych współwłaścicielach, i przez to przedwcześnie zastosowało w sprawie przepis...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wg SKO ustalenie przez właściwy organ (sąd) spadkobierców po C. W., C. M. i J. M. stanowi zagadnienie wstępne...

I SA/Wa 891/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-25

organ lub sąd. W myśl doktryny zagadnieniem wstępnym jest sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;, c) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Zwrócić należy przy tym uwagę...

II SA/Po 99/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

., W konsekwencji Prezydent Miasta P. stosując przepis art. 100 § 3 k.p.a. samodzielnie rozpoznał zagadnienie wstępne, jakim było ustalenie, czy G. L. posiada tytuł prawny...
do lokalu mieszkalnego znajdującego się w P. na [...]. Przepis ten stanowi, że organ administracji publicznej załatwi sprawę , rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym...

I OSK 893/09 - Wyrok NSA z 2009-12-11

nie oceniając, czy zaistniała przeszkoda w zakończeniu sprawy stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, przy jednoczesnym stwierdzeniu...
prawa spór w odniesieniu do zawartego w tym przepisie zwrotu 'zagadnienie wstępne'. W jego ocenie wydzielenie z działki nr [...] obr. [...] jedn. ewid. P. działki...

III SA/Lu 224/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-07-17

nr [...]. Postępowanie o potwierdzenie własności działki nr [...] stanowi zagadnienie wstępne dla rozstrzygnięcia sprawy o rozgraniczenie., W odpowiedzi na skargę organ wyjaśnił...
prowadzący ewidencję gruntów i budynków - o wyniku przeprowadzonego postępowania stanowiącego zagadnienie wstępne, dotyczące stanu prawnego nieruchomości oznaczonej...

I OSK 2513/13 - Wyrok NSA z 2014-02-18

zagadnienie wstępne, które uniemożliwiałoby rozpoznanie sprawy., Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, tego rodzaju procedowanie organu należy ocenić jako przewlekłe...
decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ i obowiązek...

I SA/Wa 248/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-15

za zagadnienie wstępne uprzednie rozstrzygnięcie przez NSA sprawy dotyczącej odmowy wydania, przez Wojewodę [...], skarżącej zaświadczenia., Zdaniem skarżącej ani negatywne...
r. zawiesił postępowanie do czasu wydania orzeczenia przez NSA w sprawie, która zdaniem organu stanowiła zagadnienie wstępne do rozpatrzenia odwołania od decyzji...

I OSK 201/09 - Wyrok NSA z 2009-10-05

. K. decyzji o zwolnieniu ze służby miała niewątpliwie charakter zagadnienia wstępnego wobec spraw pozostających do załatwienia przez Ministra Sprawiedliwości. W przypadku...
zaś, gdy załatwienie sprawy przez organ jest uzależnione od rozstrzygnięcia kwestii o charakterze wstępnym, nie można zarzucić organowi bezczynności, skoro nie istnieje...

II SAB/Po 81/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-13

z powodu 'konieczności uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w zakresie ustalenia przed sądem powszechnym następców prawnych po zmarłym w dniu [...] kwietnia...
[...] ponownie zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie z powodu 'konieczności uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w zakresie ustalenia w postępowaniu przed Sądem...
1   Następne >   3