Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol

I SA/Ol 130/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-05-09

zabezpieczenia zaległości podatkowej, ze względu na fakt, iż orzeczenie to zawierać będzie rozstrzygnięcie kwestii stanowiącej zagadnienie wstępne w niniejszym postępowaniu...
I, LEX 2007, wyd. II)., Należy przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawniły...

II SA/Gl 265/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-26

/ zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. W ocenie skarżącej okoliczność, że doszło do zaskarżenia decyzji Wojewody [...] nie usprawiedliwia zawieszania postępowania...
. Zaskarżonym postanowieniem Wojewoda [...] utrzymał postanowienie Starosty [...] o zawieszeniu postępowania, przyjmując, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne...

I SA/Ke 111/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-29

do odwrócenia skutki. Zdaniem skarżącej kontynuowanie prowadzenia postępowania odwoławczego bez kompleksowego rozpoznania kwestii występowania zagadnienia wstępnego...
orzeczenia o występowaniu zagadnienia wstępnego w niniejszej sprawie. Ponadto wydanie decyzji przez organ II instancji w sprawie dotyczącej decyzji 89/2014/VAT...

II OSK 1822/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-03

poczynione przez WSA, iż skarżąca mogła we własnym zakresie wystąpić o takie pozwolenie do konserwatora zabytków. Uzyskanie takiego pozwolenia stanowiło zagadnienie wstępne...
przez skarżącą pozwolenia konserwatora zabytków w ramach zainicjowanego przez PINB rozstrzygania zagadnienia wstępnego, już w momencie jej wydania jawiła się jako niemożliwa...

I SA/Ke 225/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-22

prowadzenia postępowania odwoławczego bez kompleksowego rozpoznania kwestii występowania zagadnienia wstępnego, może spowodować wydanie decyzji z naruszeniem prawa...
, przed rozpatrzeniem kwestii występowania zagadnienia wstępnego, spowoduje trudne do odwrócenia skutki dla skarżącego. W czasie oczekiwania na rozprawę przed Wojewódzkim Sądem...

II FSK 161/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-20

w toku postępowania sądowego. Z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii...
na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. W judykaturze (por. uchwała NSA z dnia 24 listopada 2008 r., sygn. II FPS 4/08) podkreśla...

VI SA/Wa 1500/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-11

sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia...
tej istotnej kwestii. Przez pojęcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania...

II SA/Łd 452/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-10

tzw. zagadnienie wstępne, czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia może wpływać na wynik postępowania, a tym samym uzasadnia celowość...
skargi kasacyjnej od wyroku tut. Sądu w sprawie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi zagadnienie wstępne w rozpoznawanej sprawie. Jest ono...

II SA/Wr 332/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-26

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] października 2017 r. sygn. [...], dotyczące - zagadnienia wstępnego - uzgodnienia zamierzenia budowalnego z organami ochrony...
, że postępowanie dotyczące zagadnienia wstępnego w stosunku do zaskarżonej decyzji stało się bezprzedmiotowe, co doprowadzić może do jego umorzenia, a w konsekwencji do braku...

I SA/Kr 899/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-28

będzie stanowić podstawę dla rozstrzygnięcia przedmiotowej skargi (przesłanka tzw. zagadnienia wstępnego)., W zakresie powyższego wniosku Sąd zważył co następuje:, Wniosek...
przedmiotem postępowania przed właściwym organem, uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego, którego ocena należy ze względu na jego przedmiot...
1   Następne >   +2   +5   +10   100