Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

IV SA/Wa 1907/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-05

Zarządu Gospodarki Wodnej w [...] uznał, iż rozpatrzenie odwołania od decyzji stwierdzającej nieważność pozwolenia wodnoprawnego stanowi zagadnienie wstępne...
Przy tym zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia, zdaniem organu, zależało rozpoznanie odwołania od decyzji umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia...

II SA/Lu 12/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-14

Inspektora Nadzoru Budowlanego prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie jest zagadnieniem wstępnym, powodującym konieczność zawieszenia postępowania...
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawniły się w toku...

IV SAB/Po 65/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-03

rozporządza ten organ., Zdaniem Spółki - wykazała, iż skarżony organ może załatwić zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 100 § 2 z zastosowaniem uproszczonego trybu...
wszczęcia z urzędu postępowania dotyczącego zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 100 § 2 k.p.a. W skardze wskazano, że zagadnienie wstępne stanowi istotna zmiana sposobu...

IV SA/Wa 218/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-06

zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Według skarżącej, zaistniały przesłanki do zawieszenia postępowania w rozumieniu art. 97 §1 pkt 4 k.p.a....
, jako, że istniało zagadnienie wstępne, które winno być uprzednio rozstrzygnięte ostatecznie w toku innego postępowania. Zagadnieniem tym jest ocena legalności postępowania...

II SA/Lu 295/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-17

administracyjnego (tak: wyrok NSA z 28 maja 2008 r. II OSK 1698/07, LEX nr 489631). W ocenie skarżącej, z zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. mamy do czynienia...
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., jest to zatem materialnoprawna przeszkoda, której usunięcie...

II SA/Po 234/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-13

za zagadnieniem wstępnym, o czym przesądzać ma treść przepisów prawa materialnego. Ponadto stwierdził, że gdy w sprawie wyłania się zagadnienie, które wskazuje...
zawieszenia postępowania administracyjnego na odstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa, gdyż nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu w odniesieniu do postępowania...

II SA/Wr 197/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-06-22

). Zdaniem Kolegium okoliczność tę należy potraktować jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., W tej sytuacji SKO uznało, że organ I instancji...
wymaga rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego., W orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, że zagadnienie wstępne stanowi materialnoprawną przeszkodę powstającą...

III OSK 4618/21 - Wyrok NSA z 2022-06-01

'. Zagadnienie wstępne stanowi istotna zmiana sposobu funkcjonowania zespołu stacjonarnych urządzeń technicznych oraz samowolna jej rozbudowa stanowiących 'Węzeł wodny z regulacją...
wszczęcia z urzędu postępowania dotyczącego zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 100 § 2 K.p.a. W skardze wskazano, że zagadnienie wstępne stanowi istotna zmiana sposobu...

IV SA/Wa 1918/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

więc, gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje do rozstrzygnięcia zagadnienie wstępne, organ administracji obowiązany jest zawiesić postępowanie. Pod pojęciem zagadnienia...
administracyjne musi być w toku (co jest bezsporne w niniejszym stanie faktycznym), zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy...

II OSK 1909/15 - Wyrok NSA z 2016-10-20

, o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych sprawy, ponieważ należy to wyłącznie do obowiązków organu...
stwierdzić, że zagadnieniem wstępnym jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w danej sprawie. Natomiast to, że wynik innego postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   16