Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

II GSK 1788/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. stanowi materialnoprawną przeszkodę...
, mogące doprowadzić do unieważnienia spornego patentu lub też zmiany jego zakresu, nie stanowi zagadnienia wstępnego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym...

II GSK 117/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

jest niewątpliwie wstępnym etapem postępowania sądowego, lecz etapem o szczególnym, 'hybrydowym' charakterze (por. wyrok z 31 stycznia 2005 r. Trybunału Konstytucyjnego SK...
., Przekazanie odwołania przez Prezesa UKE do sądu powszechnego jest wstępnym etapem postępowania sądowego o szczególnym, 'hybrydowym' charakterze. Postępowanie to łączy w sobie etap...

II GPS 6/09 - Uchwała NSA z 2010-02-23

określonym w przepisie art. 47959 § 2 k.p.c. Postępowanie przed Prezesem Urzędu w granicach przepisu art. 47959 § 2 k.p.c. jest niewątpliwie wstępnym etapem postępowania...
Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przekazania odwołania i akt sprawy do sądu powszechnego zagadnienia prawnego przekazanego na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30...

I OPS 5/14 - Uchwała NSA z 2015-04-13

wydane na poszczególnych etapach postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły publicznej. Kontrola ta nie musi obejmować rozstrzygnięć wstępnych, pod warunkiem...
. Faza wstępna tego postępowania, odbywająca się bez udziału kandydatów, ogranicza się do podjęcia zamieszczonej w protokole uchwały, o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia...

II GSK 1469/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

, że wspomniane formy pomocy (wstępnej i docelowej) wynikają nie z przepisów prawa cywilnego regulujących zasady spłaty należności głównej, lecz są wynikiem wprowadzenia...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) przedstawić składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia zagadnienie...

III SA/Wr 27/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-03-03

120.000 zł. Po wstępnej weryfikacji wniosku został wygenerowany projekt Umowy Subwencji Finansowej. Następnie wniosek o wypłatę subwencji finansowej Bank przekazał...
dopuszczalności dla tego rodzaju pomocy zostały określone w Tymczasowych Ramach Pomocy stanowiących komunikat Komisji (UE). W konsekwencji zagadnienie sądowej kontroli...

II SA/Bk 531/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-10-18

instytucji w nowej siedzibie, bowiem wstępne plany programowo - organizacyjne zawarte są we współtworzonym przez niego studium wykonalności projektu opracowanym w 2008...
w zakresie zagadnień w niej uregulowanych, a dotyczących zatrudnienia w instytucjach kultury., Skoro zatem uchwała z [...].06.2009 r. o powołaniu skarżącego na stanowisko...