Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II GSK 2055/11 - Wyrok NSA z 2013-03-13

w przedmiocie wydania licencji, a zagadnieniem wstępnym. Organ błędnie uzależnił wydanie licencji skarżącemu od rozstrzygnięcia sądu karnego. Winien był przeprowadzić...
się sprawy karnej stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Wnoszący skargę kasacyjną organ wskazał, że zagadnieniem wstępnym...

II GSK 2362/11 - Wyrok NSA z 2013-03-12

sprawy administracyjnej co do jej istoty staje problem prawny o charakterze materialnym (zagadnienie wstępne), od którego rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd...
, przez inny organ lub sąd jest zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu powyższego przepisu., Postępowanie prowadzone w przedmiocie zawieszenia praw wynikających z licencji...

VI SA/Wa 1020/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-04

o charakterze materialnym (zagadnienie wstępne), od którego rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd zależne jest wydanie decyzji w sprawie administracyjnej. W rozpatrywanej sprawie...
postępowaniu, przez inny organ lub sąd jest zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu powyższego przepisu. Uzależnienie rozpoznania jednej sprawy od drugiej determinowane...

III SA/Łd 231/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-02

o wniesienie w jego imieniu skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Rejonowego w B. z dnia 14 października 2014 r. (sygn. akt (...)) nie jest zagadnieniem wstępnym, albowiem wydanie...
wystąpienia odpowiednio do Rzecznika Praw Obywatelskich czy też Ministerstwa Sprawiedliwości stanowi zagadnienie wstępne, a zatem w świetle art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. stanowi...

VI SA/Wa 2369/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-04

października 1991, SA/Wr 936/91, ONSA 1991, nr 3-4, poz.90 oraz 22 grudnia 1993 r. SA/Wr 1160/93, ONSA 1995 nr 1, poz. 21). Zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie...
zatem konieczność istnienia związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. Jak wynika z akt administracyjnych niniejszej...

VI SA/Wa 1122/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-03

postępowania przed właściwym organem uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnym zagadnienia prawnego, przy czym ocena tego zagadnienia należy do kompetencji innego organu...
na postanowienie Komendanta Komisariatu Policji I w K. nie stanowi zagadnienia wstępnego w sprawie cofnięcia licencji. Organ wskazał, iż po wniesieniu zażalenia...

VI SA/Wa 191/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

. z art. 297 § 1 K.k. w zw. z art. 11 § 2 K.k. w zw. z art. 12 K.k., nie jest jednak zagadnieniem wstępnym w stosunku do postępowania administracyjnego w przedmiocie...
skreślenia Skarżącego listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zagadnieniem wstępnym jest zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku...

II GSK 145/07 - Wyrok NSA z 2007-06-13

, iż postępowanie o zatarcie skazania nie jest postępowaniem rozstrzygającym o zagadnieniu wstępnym, podczas gdy zagadnieniem wstępnym było 'istnienie skazania' skarżącego...
wnoszącego kasację zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., miało być rozpoznanie przez sąd powszechny wniosku strony o wcześniejsze zatarcie skazania...

III SA/Po 635/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-24

zagadnienie wstępne. Zdaniem skarżącego, rozstrzygnięcie w sprawie przedłużenia terminu ważności legitymacji nie wymaga oczekiwania na rozstrzygniecie w przedmiocie...
, czy w postępowaniu w przedmiocie przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy wystąpiło zagadnienie wstępne w rozumieniu. art. 97 § 1 k.p.a, Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4...

II GSK 2742/14 - Wyrok NSA z 2016-05-11

) podzielił ocenę organu, że w rozpoznawanej sprawie nie występuje zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Sąd I instancji stwierdził, że prowadzone, wobec...
., Z zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., mamy do czynienia wówczas, gdy istnieje konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd...
1   Następne >   +2   +5   8