Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol

I SA/Rz 797/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

postępowania. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że zagadnienie wstępne, zwane też kwestią wstępną lub prejudycjalną, dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne...
określić można zagadnienie wstępne, że jest to sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem...

II SA/Kr 239/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-17

ryzyko rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej zagadnienie wstępne w tej sprawie przez organ administracyjny uzasadnia zawieszenie postępowania chociażby zasadą ekonomiki...
będącym przedmiotem postępowania administracyjnego, a zagadnieniem wstępnym. W razie gdy związek ten nie występuje, nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania. Taka...

I SA/Ol 481/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-26

środków pieniężnych w spadku po zmarłym mężu, których nie zgłosiła do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn., Zdaniem strony w sprawie występuje zagadnienie wstępne...
podniosła, że organ słusznie wskazał ,że przesłanka zwieszenia postępowania wymieniona w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej zaistnieje, gdy zagadnienie wstępne powstanie...

II SA/Kr 121/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-30

, a zagadnieniem wstępnym musi istnieć związek przyczynowy. Przede wszystkim jednak rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego musi należeć do właściwości innego organu administracji...
wystąpiła R.U. podając jako przyczynę zawieszenia postępowania konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego (art. 97 § l pkt 4 k.p.a.), polegającego na kolizji...

I SA/Ol 446/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-08-04

rozpoznania przez Izbę stanowiła zagadnienie wstępne - w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa - w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu...
Celnego w E. dotyczącej podatku akcyzowego., To zdaniem Dyrektora Izby Celnej uzasadniało zawieszenie postępowania w sprawie., Dalej organ wywiódł, że zagadnienie wstępne...

I SA/Ol 433/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-05

. Jej zdaniem, wystąpienie Marszałka Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego trudno uznać za zagadnienie wstępne, zaś sentencja wyroku Trybunału jest czytelna i nie powinna budzić...
)., W ocenie strony, nie było podstaw, by przywołane przez organ wystąpienie Marszałka Sejmu uznać za zagadnienie wstępne w niniejszej sprawie, gdyż sentencja wyroku z dnia 18...

I SA/Bk 195/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-06-06

wskazał, że związek pomiędzy zagadnieniem wstępnym, a sprawą podatkową, powinien mieć charakter prawny,, a nie faktyczny, a ponadto organ podatkowy...
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi., W ocenie pełnomocnika, nie można ponadto uznać za zagadnienie wstępne złożenie wniosku o wyjaśnienie...

IV SA/Wa 1402/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-03

zagadnieniem wstępnym jest kwestia ustalenia następców prawnych po zmarłych stronach postępowania. Organ wskazał, że w trakcie postępowania odwoławczego do akt sprawy...
wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Natomiast podstawę do wezwania strony do wystąpienia do właściwego sądu o rozstrzygniecie zagadnienia wstępnego w oznaczonym...

I SA/Kr 271/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-06

lub sąd. Zagadnienie wstępne wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy podatkowej, stanowiąc przesłankę negatywną jurysdykcyjnego...
postępowania podatkowego. Z powołanego przepisu wynika, że na zagadnienie wstępne składają się następujące elementy konstrukcyjne: 1) wyłania się ono w toku postępowania...

I SA/Op 425/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-16

. rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy, 4. istnieje...
. W ocenie strony skarżącej, dokonanie interpretacji wyroku przez Trybunał Konstytucyjny nie stanowi kwestii prejudycjalnej i nie jest zagadnieniem wstępnym, natomiast...
1   Następne >   +2   +5   +10   27