Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

II SA/Wa 1119/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

wstępne' w rozumieniu ww. przepisu oznacza takie zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej...
., Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej dla sprawy...

II SA/Wa 1720/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

postępowania, czy nie powstało zdarzenie lub sytuacja, która wymaga zawieszenia postępowania., Zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu to okoliczność warunkująca...
rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej w przedmiocie wydania świadczenia w drodze wyjątku, a zagadnieniem wstępnym., Wobec łącznego wystąpienia w sprawie wszystkich trzech...

II SA/Wa 845/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-09

lub sytuacja, która wymaga zawieszenia postępowania., Zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu to okoliczność warunkująca (bądź jeden z warunków) rozstrzygnięcie...
administracyjnej w przedmiocie wydania świadczenia w drodze wyjątku, a zagadnieniem wstępnym dotyczącym ustalenia okresu ubezpieczenia ojca skarżącego na terenie...

II SA/Wa 1936/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-09

., Zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu to okoliczność warunkująca (bądź jeden z warunków) rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie będącej przedmiotem postępowania...
rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej w przedmiocie przyznania świadczenia w drodze wyjątku, a zagadnieniem wstępnym., Wobec łącznego wystąpienia w sprawie wszystkich...

II GSK 1602/11 - Wyrok NSA z 2012-11-28

głównej, musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa...
obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego M. M. do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Sąd Okręgowy - VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w G...

II SAB/Wa 267/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Skoro zatem...
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Jak wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 7 października 2010 r. (sygn. akt II OSK 1543/09...

II SA/Wa 397/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-19

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny sąd lub organ. Przez zagadnienie wstępne należy rozumieć 'zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku...
). Zagadnienie wstępne dotyczy zatem przepisów prawa materialnego, a rozstrzygnięcie w tej materii nie jest możliwe przez organ prowadzący sprawę., Przechodząc na grunt...

V SA/Wa 1754/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-07

. W tej sytuacji przed rozpatrzeniem kwestii umorzenia należności Zakład winien rozstrzygnąć zagadnienie wstępne i korzystając z trybu przewidzianego w art. 83 ust. 1 u.s.u.s....
i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W rozpatrywanej sprawie wydanie ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie...

V SA/Wa 2274/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-05

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W rozpatrywanej sprawie wydanie ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie umorzenia odsetek może nastąpić...
sprawy i wydanie decyzji w przedmiocie umorzenia odsetek zależy od uprzedniego prawomocnego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny w zakresie...

III ZP 9/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1999-10-27

procesowe wyodrębnienie zagadnienia wstępnego /związku schorzenia ze służbą wojskową od rozstrzygania o prawie do świadczeń uwarunkowanych owym zagadnieniem wstępnym...
. W konsekwencji w jednorodnym przedmiocie mamy do czynienia z odrębnymi strukturami orzeczniczymi. Przesłanki wstępne kontroluje NSA, natomiast rozstrzygnięcia o świadczeniach...
1   Następne >   +2   +5   +10   14