Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Ol 1086/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-18

i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Z powyższego przepisu wynika zatem, że zagadnieniem wstępnym...
, albo w toczącym się postępowaniu nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie w tej kwestii. Stwierdził, iż w sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne, bowiem jego zakończenie uzależnione...

II SA/Ol 1061/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-18

. Z powyższego przepisu wynika zatem, że zagadnieniem wstępnym może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu...
wystąpiło zagadnienie wstępne, bowiem jego zakończenie uzależnione jest od sposobu zakończenia postępowania wszczętego w dniu '[...]'., Skargę na powyższe postanowienie...

II SA/Ol 1055/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-03

na decyzję z dnia '[...]'. Organ potwierdził, iż powyższe stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa w powołanym przepisie podkreślając, że w niniejszej sprawie zakończenie...
sprzeczne, nie widomo bowiem co właściwie jest 'zagadnieniem wstępnym', na które powołują się organy. Wskazał, że to sam organ wszczyna kolejne postępowania, mimo kategorycznego...

II SA/Ol 1060/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-09

do zakończenia postępowania w sprawie wszczętej z urzędu w dniu '[...]', co nie może być uznane za zagadnienie wstępne, gdyż tego zagadnienia nie rozstrzyga inny organ tylko ten sam...
w tej samej sprawie. Według twierdzeń zawartych w postanowieniu w sprawie nie występuje żadne zagadnienie wstępne, a przynajmniej nie zostało ono przez organ rzeczowo...

II SA/Ol 1059/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-17

wszczętej z urzędu w marcu 2009r., co nie jest zagadnieniem wstępnym. Ponadto zagadnienia takiego nie rozstrzyga inny organ tylko ten sam, prowadzący postępowanie...
do zastosowania instytucji zawieszenia postępowania. Według twierdzeń zawartych w skardze w sprawie nie występuje żadne zagadnienie wstępne, a przynajmniej nie zostało przez organ...

II SA/Ol 1056/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-17

zawieszenia postępowania jest oczekiwanie do czasu zakończenia postępowania w sprawie wszczętej z urzędu w marcu 2009r., co nie jest zagadnieniem wstępnym. W opinii...
postępowania. Według twierdzeń zawartych w skardze w sprawie nie występuje żadne zagadnienie wstępne, a przynajmniej nie zostało przez organ rzeczowo i konkretnie...

III SA/Lu 159/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-10-19

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wyjaśnić przy tym należy, że zagadnienie wstępne występuje wtedy, gdy istnieje konieczność rozstrzygania...
a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego, rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji od zagadnienia wstępnego przez inny organ...

III SA/Gl 766/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-28

mierze uznać za zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 ust 4 Kpa., Na poparcie wyrażonego stanowiska przytoczył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Rektora Politechniki C. z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...] nie jest zagadnienie wstępnym sensu stricto, to - jego zdaniem - niewątpliwie ma wpływ na rozpoznanie...

I OSK 396/13 - Wyrok NSA z 2013-06-06

sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne stanowi zatem kwestę prejudycjalną...
za świadczone na WPiA US usługi edukacyjne, nie stanowiła jednak w postępowaniu w sprawie skreślenia z listy studentów zagadnienia wstępnego, warunkującego wydanie...

II SA/Po 424/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-04

rozpatrzenia jego wniosku o udzielenie urlopu od udziału w zajęciach na uczelni stanowiło zagadnienie wstępne w sprawie skreślenia go z listy studentów. Jak wskazano wyżej wniosek...
2011/2012 r. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. mogą być natomiast wyłącznie kwestie prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą...
1   Następne >   +2   +5   11