Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

III SA/Łd 1291/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-02

na działkach, gdzie inwestorem jest Gmina Miasto Ł., jest w niniejszej sprawie zagadnieniem wstępnym dla postępowania prowadzonego przed organem I instancji. Od rozstrzygnięcia...
wydania zaskarżonego postanowienia zagadnienie wstępne nie było jeszcze rozstrzygnięte decyzją PINB w Ł. Termin rozpatrzenia sprawy został określony na dzień 31 października...

II SA/Wa 511/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-07

., Odnosząc się do zarzutów odwołania, organ II instancji stwierdził, że zaskarżenie orzeczenia dyscyplinarnego nie czyni tamtego postępowania zagadnieniem wstępnym w odniesieniu...
do niniejszego postępowania. Zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w danej...

VII SA/Wa 1457/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

decyzji pierwszoinstancyjnej bez wymaganego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez organ nadzoru architektoniczno - budowlanego, w zakresie zgodności z ustawą Prawo...
wydano bez uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez PINB [...], co było konieczne dla wydania prawidłowego orzeczenia, gdyż działania zarządu Wspólnoty...

I OSK 114/13 - Wyrok NSA z 2014-04-16

postępowaniu, będzie stanowić podstawę do rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu. W takim przypadku w sprawie sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne...
nastąpić przed uprawomocnieniem się przywołanego wyroku dotyczącego zagadnienia wstępnego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 183 § 1 ustawy...

II SA/Wa 542/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-26

sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia , które występuje w sprawie...

II SA/Wa 1078/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-03

i w konsekwencji należy zawiesić postępowanie. Z tego mianowicie powodu, że zagadnieniem wstępnym jest problem istnienia w obiegu prawnym decyzji Komendanta Głównego Państwowej...

II SA/Wa 498/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-28

wznowienia postępowania są niedopuszczalne., Podanie o wznowienie postępowania wszczyna postępowanie wstępne, które powinno się zakończyć załatwieniem sprawy...
powinno być zatem traktowane, tak jak rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, od którego zależy rozpatrzenie sprawy w myśl art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., Mając na uwadze powyższe...

II SA/Rz 1072/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-11-22

Budowlanego w S. z dnia [...].07.2004 r. Nr [...], traktując zawarte w niej rozstrzygnięcie jako zagadnienie wstępne., Na skutek odwołania Spółki decyzja z dnia...

II SA/Wa 1279/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-29

, który wydał decyzję (6) decyzja została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, (7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy...
, że już samo złożenie wniosku o wznowienie postępowania wszczyna wstępne postępowanie, prowadzące do oceny dopuszczalności wznowienia na zasadzie art. 149 § 1 lub 3 k.p.a....

II SA/Wa 142/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-01

bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, (7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej w wydaniu...
postępowania, w tym zachowania terminu do złożenia wniosku czy wskazania ustawowej podstawy wznowienia. Postępowanie wstępne winno zakończyć się załatwieniem sprawy w trybie...
1   Następne >   +2   4