Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 1209/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-07

zagadnienia uznać należało za zagadnienia wstępne, których rozstrzygnięcie miało wpływ na wynik postępowania administracyjnego toczącego się w związku z wezwaniem...
którego nie jest możliwe wydanie orzeczenia w sprawie głównej. Stąd, przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wymaga istnienia miedzy rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym związku...

II SA/Wa 990/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-14

skargi wynika, że skarżący upatruje naruszenia tego przepisu w niedokonaniu oceny zasadności stawianych mu zarzutów. Tymczasem zagadnienie wstępne to kwestia prawna...
postępowania z urzędu następuje, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Z uzasadnienia...

II SA/Wa 1229/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

. Uznając wyrok sądu za zagadnienie wstępne w postępowaniu prowadzonym w przedmiocie zwolnienia jej ze służby [...] SG Z. S. uznała za zasadne jego zawieszenie do czasu...
. Przesłanka ta zaś musi być spełniona obligatoryjnie aby organ mógł zastosować przepis art. 45 ust. 2 pkt 11 ustawy o Straży Granicznej. Zagadnieniem wstępnym...

II SA/Wa 316/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-18

sprawie brak było zagadnienia wstępnego i narażanie strony na niepowetowaną szkodę materialną i zaakceptowanie powyższego stanowiska organu I instancji przez organ odwoławczy...
. Nierozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego we własnym zakresie, czym organ naraził stronę na niepowetowaną szkodę materialną., 6. naruszenie art. 8 Kpa poprzez...

II SA/Wa 1759/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-13

zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm...
ustawowych - zagadnienia wybrane. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 3/2015, s. 61; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2020 r.; sygn. akt I OSK 2466/19...

II SA/Wa 1707/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-04

musi być bezpośredni, a rozstrzygnięcie spraw w innych postępowaniach mieć charakter zagadnienia wstępnego. Takiego charakteru nie można przypisać rozstrzygnięciu zagadnienia...

II SA/Wa 2371/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

postępowania dyscyplinarnego, albowiem w niniejszej sprawie nie występowało zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 94 § 1 pkt 4 k.p.a., gdyż wynik postępowania dyscyplinarnego...

II SA/Wa 34/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

postępowania karnego wyrokiem, co stanowi zagadnienie wstępne., Wobec powyższego Komendant [...] Oddziału Straży Granicznej poinformował, że powołany przepis art. 97 § 1...

II SA/Wa 1069/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-22

ta nie stanowi zagadnienia wstępnego, w rozumieniu art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dającego podstawę...
, które zostały podniesione w poprzednim wyroku TK (podobnie: P. Sadowski, Niekonstytucyjność wtórna przepisów ustawowych - zagadnienia wybrane, Przegląd Prawa Konstytucyjnego...

II SA/Wa 901/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

postępowania w przedmiocie zwolnienia ze służby do czasu zakończenia postępowania karnego. Postępowanie karne i jego wynik nie stanowi bowiem zagadnienia wstępnego...
1   Następne >   3