Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II OW 168/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

dotyczące ustalenia linii brzegu rzeki Dorzucha w miejscowości [...], w obrębie działki nr ewid. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim...
wstępnego., O tym który organ aktualnie jest organem właściwym instancyjnie w stosunku do starosty procedującego w sprawie ustalenia linii brzegu, wszczętej i niezakończonej...

II OW 170/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

brzegu rzeki D. w miejscowości [...], w obrębie działki nr ewid. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest doprowadzenie przez Marszałka...
brzegu w tej sprawie do czasu rozstrzygnięcia wskazanego w jego treści zagadnienia wstępnego., O tym który organ aktualnie jest organem właściwym instancyjnie w stosunku...

II OW 175/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

linii brzegu rzeki [...] w miejscowości [...], w obrębie działki nr ewid. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest doprowadzenie przez Marszałka...
. zawiesił postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia linii brzegu w tej sprawie do czasu rozstrzygnięcia wskazanego w jego treści zagadnienia wstępnego...

II OW 167/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

ustalenia linii brzegu rzeki Dorzucha w miejscowości [...], w obrębie działki nr ewid. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest doprowadzenie...
rozstrzygnięcia wskazanego w jego treści zagadnienia wstępnego., O tym który organ aktualnie jest organem właściwym instancyjnie w stosunku do starosty procedującego w sprawie...

II OW 169/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

dotyczące ustalenia linii brzegu rzeki Dorzucha w miejscowości [...], w obrębie działki nr ewid. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim...
wstępnego., O tym który organ aktualnie jest organem właściwym instancyjnie w stosunku do starosty procedującego w sprawie ustalenia linii brzegi, wszczętej i niezakończonej...

II OW 167/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-12

o 200 % z tytułu niezakończenia rekultywacji przedmiotowych gruntów wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia przez Starostę L. zagadnienia wstępnego, tj. określenia w trybie...

II OW 103/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

zawiesił postępowanie administracyjne o pozwolenie na budowę w ww. sprawie objętej wnioskiem P.K. do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez PINB...
przedmiotowego zagadnienia przez PINB w Jeleniej Górze., Postanowieniem nr [...] z dnia [...] lipca 2015 r. wydanym na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., Starosta Jeleniogórski...

II OW 28/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-15

, czy też na żądanie strony. W przypadku postępowania wszczynanego z urzędu, jeżeli ustalenia wstępne dały wynik negatywny co do właściwości, organ nie podejmuje dalszych...
kluczowe zagadnienie ochrony powierzchni ziemi., Tutejszy Organ przedmiotowe zanieczyszczenie i możliwość nałożenia obowiązku przeprowadzenia badań na terenie działki...

I OW 71/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

przechowywania, objętej wpisem z dnia 7 kwietnia 2010 r., W uzasadnieniu organ podniósł, że w ramach wstępnej oceny merytorycznej odwołania 'C.' sp. z o.o. od decyzji...
sprowadza się do rozstrzygnięcia zagadnienia, jaki organ w niniejszej sprawie jest organem wyższego stopnia w rozumieniu art. 17 pkt 1 k.p.a. W myśl tego przepisu, organami...