Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

II SA/Bd 806/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-11-08

w tym przedmiocie nie może być poddane kontroli sądowoadministracyjnej, gdyż jest to rozstrzygnięcie dotyczące zagadnienia wstępnego, którego prawidłowość może być skontrolowana...

IV SA/Gl 594/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-03

wstępnego, bowiem pomiędzy decyzją w przedmiocie odroczenia zasadniczej służby wojskowej a rozpoznaniem odwołania od decyzji - powołania do odbycia zasadniczej służby...
wojskowej. Wówczas organ odwoławczy, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. byłby zobowiązany do zawieszenia postępowania do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia...

III SA/Gd 664/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-05

nie nabyła prawa. Wstępne badanie decyzji kwalifikowało ją zatem do zmiany w trybie wyżej cytowanego przepisu. Należy też dodać, że stan faktyczny i prawny od czasu wydania...
nie może być postrzegany w sprzeczności z prawem kluczowym zagadnieniem służącym weryfikacji zaskarżonej decyzji pozostawała zatem ocena czy skarżącemu rzeczywiście powinno być wypłacone...

I OSK 359/12 - Wyrok NSA z 2012-10-05

umieszczane w części wstępnej aktu mają zasadnicze znaczenie. Wyznaczają bowiem przedmiotowe i podmiotowe ramy regulacji, co ma zasadnicze znaczenie dla wykładni wszystkich...
w sytuacji odwołującego się, ani znaczenia dla kwestii odprawy mieszkaniowej, albowiem wyczerpującą regulację tego zagadnienia stanowi art. 23 ustawy z dnia 22 czerwca 1995...