Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Lu 582/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

Kolegium Odwoławcze w C. ponownie uznało iż istnieje związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym., Skargę na powyższe postanowienie złożył K...
decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub Sąd. Zagadnienie wstępne o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 stanowi materialno...

I OSK 751/21 - Wyrok NSA z 2021-12-06

woli w zakresie zgody na przebieg granic działki nr [...] i nr [...]. Trafnie zauważono, że postępowania te nie stanowią zagadnienia wstępnego dla prowadzonego...
postępowania scaleniowego. Związek zagadnienia wstępnego z rozpoznaniem sprawy administracyjnej i wydaniem decyzji wyraża się relacją, w której brak rozstrzygnięcia zagadnienia...

II SA/Kr 499/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-06

dotychczas zakończone, nie stanowi ono zagadnienia wstępnego dla sprawy dotyczącej zatwierdzenia projektu scalenia i wobec czego pozostaje obecnie bez wpływu na wynik...

II SA/Lu 687/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-05-20

maja 2013 r. poinformował z kolei, że mapa przedłożona przez M. W. jest kopią mapy wstępnego rozmieszczenia działek tzw. 'rozstawki', która sporządzona została...
2013r. są ogólne i powierzchowne. Nie wyczerpują tematu mapy scaleniowej. Nie wiadomo, kiedy przygotowana została mapa wstępna, a kiedy mapa końcowa, skoro przed ogłoszeniem...

III RN 133/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-02-25

przeprowadzeniem stosownych czynności wstępnych, mających na celu analizę warunków uzasadniających podjęcie takiego postępowania /par. 3 rozporządzenia...
pkt 1 ustawy /na wniosek właścicieli luli użytkowników wieczystych nieruchomości/ bez przeprowadzenia wszystkich prawem wymaganych i niezbędnych czynności wstępnych...

II SA/Bk 633/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-11-28

, na którym miało nastąpić zapoznanie ich ze wstępnym projektem scalenia gruntów. Zawiadomienie to wywieszone zostało w dniach od [...] do [...] sierpnia 2018 r. na tablicach...
ich ze wstępnym projektem scalenia gruntów. Zawiadomienie to wywieszone zostało w dniach od [...] do [...] sierpnia 2018 r. na tablicach ogłoszeń., Przepis art. 23 ust...

II SA/Lu 789/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-19

publiczne. Strony nie skarżyły wydanego w oparciu o art. 94 ust. 1 ustawy, postanowienia Wójta Gminy z dnia [...] marca 2005 r. pozytywnie opiniującego zgodność wstępnego...
jest zasadna albowiem zaskarżoną decyzję wydano z naruszeniem prawa. Uwadze orzekających w tej sprawie organów umknęło istotne zagadnienie, że podział nieruchomości...

II SA/Lu 130/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-11

nie pozostawiają wątpliwości, że organ przeprowadzający scalenie winien przeprowadzić przed jego wszczęciem postępowanie wstępne. W toku tego postępowania winien on zbadać...
pomiędzy tą działką, a działką nr ... stanowiącą drogę gminną będąca własnością Skarbu Państwa i pozostającą w zarządzie Gminy F., Rozważając to zagadnienie należy...

II SA/Gl 518/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-20

postępowaniem wstępnym, w ramach którego należy zbadać, czy w toku postępowania osiągnięte zostaną cele wskazane w art. 1 ustawy scaleniowej. Wojewoda podzielił...
wynikających z ustawy o lasach, czy przywrócenia terminu do składani zastrzeżeń do operatu stanowiącego podstawę zmiany w ewidencji gruntów. Już z samej zasady zagadnienie...

II SA/Po 717/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-26

nieruchomościami, zgodnie ze wstępnym projektem podziału. O wszczęciu z urzędu postępowania właściciele nieruchomości zostali poinformowani zawiadomieniem z dnia [...] lipca...
Państwa., W rozpoznawanej sprawie sporne zagadnienie powstało w związku z decyzją Prezydenta Miasta L. wydaną na podstawie art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 u.g.n....
1   Następne >   2