Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

II SA/Ol 1085/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-18

nie może być oczekiwanie do czasu zakończenia postępowania wszczętego z urzędu w styczniu 2009r., bo nie jest to zagadnienie wstępne. Według twierdzeń zawartych w skardze w sprawie...
nie występuje żadne zagadnienie wstępne, a przynajmniej nie zostało przez organ rzeczowo i konkretnie zidentyfikowane i wykazane. Brak jest w ocenie skarżącego uzasadnienia...

I SA/Wr 1004/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-11-22

, na który powołuje się strona, stanowi, że gdy w postępowaniu podatkowym powstanie zagadnienie wstępne, a więc zagadnienie, od którego zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej...
Ordynacji wchodzi zatem w grę, gdy łącznie występują trzy przesłanki: postępowanie toczy się, występuje zagadnienie wstępne podlegające rozpoznaniu i rozstrzygnięciu...

OSA 6/01 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-12-10

. Zagadnienie komunalizacji jest więc zagadnieniem wstępnym w stosunku do kwestii uwłaszczenia przedsiębiorstwa i to nawet wówczas, gdy dokumentacja inwentaryzacyjna...
postępowania komunalizacyjnego jest niewątpliwie zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa dla postępowania uwłaszczeniowego. Zatem wojewoda...

II SA/Go 538/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-10

nieruchomości, lecz uchwała organu wykonawczego Powiatu. Wprawdzie kwestia ważności umowy stanowiła zagadnienie wstępne, jednak nie uprawnia to do wniosku, aby przedmiotem...
sprzedaży stanowiła w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne, tym samym więc nie był on władny do samodzielnego rozstrzygnięcia tej kwestii, z uwagi na jej cywilnoprawny...

I SA 549/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-20

postępowania wskazał konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., zagadnienia wstępnego, jakim jest sprawa stwierdzenia nieważności...
jako zagadnienia wstępnego. Ewentualne stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej z dnia [...]maja 1975 r., spowodować może bezprzedmiotowość postępowania zwrotowego...

OPK 14/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa i stanowić przesłanki zawieszenia postępowania. W myśl tego przepisu organ administracji zawiesza postępowanie...
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Skoro sporządzenie planu szczegółowego dla danego obszaru nie może być traktowane jako zagadnienie wstępne w rozumieniu...

III SA/Kr 1085/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-12

ust. 5 u.s.g.), nie są bowiem zagadnieniami wstępnymi w rozumieniu tego przepisu., Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż wobec zaistnienia przesłanek do stwierdzenia...
organ administracji publicznej zawiesza postępowanie w przypadku, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

V SA/Wa 826/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-29

na wystąpienie zagadnienia wstępnego wymagającego uprzedniego rozstrzygnięcia, to jest wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie K 13/11, zainicjowanej...
nie stanowi zagadnienia wstępnego uzasadniającego konieczność zawieszenia postępowania, a organ administracji publicznej zobligowany jest do zawieszenia postępowania...

II SA/Po 190/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-21

skarżącego rozpatrzenie tego powództwa i przyszły wyrok sądu cywilnego stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 pkt 4 kpa w niniejszej sprawie i stanowi...
art. 97 pkt 4 kpa, z uwagi na konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd cywilny oraz dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu ze złożonego w dniu...

III SA 183/93 - Wyrok NSA z 1993-06-30

z urzędu postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego i art. 106 par. 2 Kpa, a także nadesłała fotokopię pisma z dnia 29 października 1991 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   22