Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

OSK 1607/04 - Wyrok NSA z 2005-05-13

wstępnym, które musi być wcześniej rozstrzygnięte. Oznacza to, że bez uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia prejudycjalnego przez inny organ lub sąd, wydanie decyzji...
orzeczenia Sąd nie podzielił zarzutu skarżącego, że rozstrzygnięcie prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego stanowi zagadnienie wstępne dla rozpatrzenia sprawy...

III SA/Lu 486/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-30

jest niemożliwe. Musi zatem istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie...
administracyjnych). Sytuacja taka zachodzi wówczas, gdy organ nie dysponuje takim elementem postępowania, który jest niezbędny do wydania decyzji. Tak więc zagadnieniem wstępnym...

III OSK 2860/21 - Wyrok NSA z 2021-01-29

istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania...
, zagadnieniem wstępnym jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w danej sprawie. Natomiast to, że wynik innego postępowania może mieć wpływ na treść...

II SA/Bd 343/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-05-27

, tym samym nie stanowił zagadnienia wstępnego, jak uważa skarżący. W ocenie organu, wydanie opinii służbowej stwierdzającej nieprzydatność do służby w okresie służby...
przy tym na badaniu wstępnym przydatności kandydata, ale ustanowił dwuletni okres służby przygotowawczej mający na celu weryfikację wyrażonej na wstępie oceny (art. 42...

III SA/Łd 611/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-04

, że '... orzeczenie komisji lekarskiej stanowi rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego warunkującego wydanie merytorycznej decyzji administracyjnej dotyczącej nawiązania...
komisji lekarskiej stanowi rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego warunkującego wydanie merytorycznej decyzji administracyjnej, na mocy której funkcjonariusz...

II SA/Wa 1482/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-21

i wydanie decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Z powyższych względów strona skarżąca wniosła o uchylenie w całości...

II SA/Wa 1007/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-03

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Sąd - tj. kwestii kiedy decyzja o zwolnieniu K. K. ze Służby Więziennej została mu doręczona., Wykonując wskazany wyżej wyrok organ...

II SA/Wa 906/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-03

grupy inwalidów z uwagi na schorzenie pozostające w związku z służbą stanowi bowiem, w myśl wskazanego przepisu, zagadnienie wstępne, które zostało rozstrzygnięte...

II SA/Wa 1685/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-19

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Z powyższych względów strona skarżąca wniosła...

II SA/Wa 682/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-12

Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że związek tych postępowań musi być bezpośredni, a rozstrzygnięcie spraw w innych postępowaniach mieć charakter zagadnienia wstępnego...
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego został wydany po wstępnym zakwalifikowaniu go do tej służby poprzedzonym jego wnioskiem, a nie przymusowym wcieleniem do tej służby...
1   Następne >   3