Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

II SA/Wa 1182/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-16

, a zagadnieniem wstępnym (zawieszeniem w czynnościach służbowych), o którym przesądzałaby treść przepisów prawa materialnego, stanowiącego podstawę prawną decyzji w sprawie...
prawnego. W sprawie nie wystąpiły więc przesłanki nakładające na organ obowiązek zawieszenia postępowania z urzędu, a w szczególności przesłanka zagadnienia wstępnego...

I OSK 333/13 - Wyrok NSA z 2014-03-28

nie powoduje automatycznie skutku jego wszczęcia. Na wstępnym etapie rozpoznania sprawy organ administracji przeprowadza badanie pod kątem istnienia przesłanek...
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiada prawu., Istota zagadnienia jakie wyłoniło się na gruncie niniejszej sprawy, sprowadza się do odpowiedzi...

I OSK 1685/11 - Wyrok NSA z 2012-04-13

Celnej zostały przedstawione we wstępnej części niniejszego uzasadnienia i wynika z nich, że dokonana zaskarżonym wyrokiem wykładnia w/wym przepisu jest poprawna, a tym samym...
metod wykładni. Stąd argumentacja skarżącego kasacyjnie odnosząca się do zagadnień natury językoznawczej nie wymaga szerszego omówienia. W tym miejscu należy...