Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

I OSK 1136/13 - Wyrok NSA z 2014-07-23

§ 1 pkt 4 k.p.a., bowiem nie jest to zagadnienie wstępne w postępowaniu o zwolnienie funkcjonariusza ze służby. Nie zostały również spełnione przesłanki fakultatywnego...
i potencjalny. Kwestia przeniesienia skarżącej nie ma charakteru prejudycjalnego. Zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., mogą być wyłącznie kwestie prawne...

II SA/Wa 1602/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-20

. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., bowiem nie jest to zagadnienie wstępne w postępowaniu o zwolnienie funkcjonariusza ze służby. Nie zostały również spełnione przesłanki...
się postępowania karnego wobec funkcjonariusza oraz przewidywany termin jego zakończenia, nie mają charakteru prejudycjalnego. Zagadnieniem wstępnym,, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...

II SA/Wa 1248/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-10

prejudycjalnego. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 pkt 4 k.p.a. mogą być wyłącznie kwestie prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej...
stronie przed sądem karnym, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Powołując się na wyrok NSA z 21 lipca 1992 r., sygn. akt III SA 1041/92...

II SA/Wa 724/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

przed Sądem Rejonowym w B., które to postępowanie stało się powodem zawieszenia go w pełnieniu obowiązków służbowych, stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1...
a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Wszak nie każda kwestia rozstrzygana, choćby w równolegle prowadzonym postępowaniu przez inny organ lub sąd, jest zagadnieniem wstępnym...

II SA/Wa 1174/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-09

zagadnienia wstępnego określona w art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Przez zagadnienie wstępne rozumie się bowiem sytuacje, w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie...
związek przyczynowy pomiędzy zagadnieniem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, o którym przesądzałaby treść przepisów prawa materialnego, stanowiącego podstawę...

I OSK 2516/19 - Wyrok NSA z 2019-11-29

tej sprawy art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a było nieprawidłowe. Zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu to okoliczność warunkująca rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie będącej...
niż ten, przed którym toczy się postępowanie w głównej sprawie. W literaturze i orzecznictwie wskazuje się, że przez zagadnienie wstępne należy rozumieć kwestie prawne wymagające...

I OSK 2156/14 - Wyrok NSA z 2016-03-09

w tym przepisie przesłanka zagadnienia wstępnego. W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia podano, że przez zagadnienie wstępne rozumie się sytuacje, w których wydanie orzeczenia...
przyczynowy pomiędzy zagadnieniem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, o którym przesądzałaby treść przepisów prawa materialnego, stanowiącego podstawę prawną...

II SA/Wa 692/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-25

obowiązków służbowych. Ocena słuszności i skuteczności zawieszenia funkcjonariusza stanowi zagadnienie wstępne w postępowaniu dotyczącym zwolnienia ze służby, gdyż właśnie upływ...
instancji przychylił się do argumentów przedstawionych przez Dyrektora Izby Celnej. Szef Służby Celnej wskazał przy tym, że przez zagadnienie wstępne rozumie się sytuacje...

II SA/Wa 1147/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-13

wstępne należy rozumieć zagadnienie o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej, do którego rozstrzygnięcia nie jest właściwy...
pomiędzy rozstrzygnięciem danej sprawy, a zagadnieniem wstępnym musi istnieć bezpośredni związek przyczynowy. Innymi słowy mówiąc, od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

II SA/Wa 1529/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

w dacie podejmowania decyzji przez organ pierwszej instancji., Wbrew twierdzeniom zawartym w odwołaniu, w rozpatrywanej sprawie nie występuje również zagadnienie wstępne...
. Z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia wówczas, gdy bez rozstrzygnięcia innego organu lub sądu, nie jest możliwe podjęcie decyzji administracyjnej w konkretnym...
1   Następne >   +2   5