Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

II SA/Ol 1013/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-22

. Zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych sprawy, gdyż należy to wyłącznie do obowiązków organu prowadzącego postępowanie administracyjne...
nie jest bowiem zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 ust. 1 pkt 4 k.p.a., Zgodnie z tym przepisem - organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy...

OSK 499/04 - Wyrok NSA z 2004-11-09

- w tej sprawie występuje zagadnienie wstępne, od którego zależy rozstrzygnięcie sprawy i wydanie decyzji. Stanowi go kwestia badań lekarskich, których wynik stwierdzi...
oddalił skargę., Zdaniem Sądu, podstawowym zagadnieniem w rozpatrywanej sprawie jest kwestia czy wystąpiło w niej zagadnienie wstępne, określone w art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa...

II SA/Op 427/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-18

rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. Dopiero wówczas określone zagadnienie ma charakter prejudycjalny w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....
musi tym samym ustalić bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. Dostrzec przy tym trzeba, że o bezpośredniej...

III SA/Gd 313/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-17

października 2009 r. sygn. akt [...] utrzymało w mocy postanowienie organu I instancji., W ocenie organu odwoławczego w sprawie nie występowało zagadnienie wstępne...
kończącym postępowanie karne nie jest zagadnieniem wstępnym, którego rozstrzygnięcie uzasadniałoby zawieszenie postępowania w przedmiocie skreślenia z ewidencji...

I OSK 381/17 - Wyrok NSA z 2017-09-22

nieważnościowego, a zatem w sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu., Spółka w odpowiedzi na skargę kasacyjną wnosiła o jej oddalenie...
naruszenia art. 145 § 1 pkt 1c P.p.s.a. w zw. z art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., nie ze względu na to, że Sąd I instancji uznał, iż w sprawie powstało zagadnienie wstępne, polegające...

I OSK 156/14 - Wyrok NSA z 2015-10-20

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Związek między zagadnieniem wstępnym a rozstrzygnięciem sprawy nie ma jednak charakteru...
postępowanie może uzasadniać zawieszenie innego postępowania. Nie świadczy to jednak o wadliwości zaskarżonego rozstrzygnięcia. Zagadnienie wstępne musi dotyczyć przesłanek...

I OSK 1415/10 - Wyrok NSA z 2011-08-02

do wydania zaskarżonej decyzji, wszak w sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne, rozstrzygane przez sąd powszechny, którym jest sprawa nabycia przez skarżącego prawa...
sytuacji procesowej., Zagadnienie wstępne to kwestia prawna, która pojawia się w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym i wymaga rozstrzygnięcia przez inny organ...

III SA/Gd 900/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-15

o wykroczenie stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. W sytuacji, gdy obwiniony kierowca zostanie uniewinniony od zarzucanego mu czynu przysługuje...
zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2013r., I OSK 348/12, elementem zagadnienia...

III SA/Gd 298/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-12-22

., Zdaniem organu wydanie przedmiotowej opinii jest zagadnieniem wstępnym w sprawie skierowania na badania lekarskie., T. S. wniósł zażalenie na to postanowienie zarzucając...
z treścią art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. zawieszenie postępowania administracyjnego z uwagi na zagadnienie wstępne jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy rozpoznanie sprawy...

I OPS 3/18 - Uchwała NSA z 2019-07-01

zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w postępowaniu...
, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, dalej...
1   Następne >   +2   +5   +10   37