Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

IV SA/Wa 2691/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

dokonywał rozbieżnych ocen tych samych okoliczności faktycznych. W ocenie Ministra, zagadnienie wstępne stanowi określenie kręgu stron postępowania, którymi...
tych kwestii została sformułowana we wskazanym wyroku. Rozpoznanie skargi kasacyjnej zatem stanowi zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia uzależnione jest ustalenie...

I OSK 2660/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

r. wyłoniło się 'zagadnienie wstępne' w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Uchylając postanowienia organów obu instancji w przedmiocie zawieszenia postępowania Sąd...
pierwszej instancji nie podzielił tego stanowiska i uznał, że w sprawie prowadzonej przez Wojewodę nie występuje zagadnienie wstępne. Skarżący kasacyjnie zarzucają natomiast...

IV SA/Wa 2042/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-26

postępowania była konieczność rozstrzygnięcia dwóch zagadnień wstępnych: ustalenia spadkobierców A. U. oraz prawomocnego zakończenia sprawy dotyczącej zmiany postanowienia...
, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt...

I SA/Wa 780/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

stanu prawnego nieruchomości., Konkludując organ wskazał, że określenie spadkobierców dawnego właściciela nieruchomości stanowi zagadnienie wstępne...
w tym zakresie postępowanie przed sądem powszechnym czy wystąpić o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia., Organ prawidłowo wskazał, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu...

I OSK 1802/18 - Wyrok NSA z 2019-05-28

, a w konsekwencji je umorzyć. W takim przypadku na organie ciążył obowiązek zawieszenia postępowania wobec istnienia zagadnienia wstępnego związanego z ustaleniem kręgu podmiotów...
w szczególności, że brak było podstaw do zawieszenia postępowania z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. Brak interesu prawnego po stronie...

II SA/Sz 858/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-12-15

administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...

IV SA/Wa 2097/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

, a postępowanie to nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w stosunku do postępowania w sprawie podpadania pod działanie przepisów o reformie...

I SA/Wa 1227/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

rozpoznawczym, to w istocie oceniane jest to samo zagadnienie proceduralne. Różnica polega zaś na tym, że na etapie wstępnym przyjmuje się na podstawie twierdzeń wnoszącego...

I OSK 1489/20 - Wyrok NSA z 2022-05-26

przedmiotowej parceli należała do S. M., a z drugiej strony - M. K. swoje prawa w tym przedmiocie wywodziła z prawa własności do tej samej nieruchomości jej wstępnych...
.. Analizując zaś to zagadnienie z punktu widzenia uczestniczki postępowania, analogicznie należy więc stwierdzić, iż skoro Wojewoda [...] uznawał, że to wstępni M. K...

II SA/Op 192/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-28

się ich właścicielem. Dalej organ dowodził, że przyjęcie wykładni, iż brak orzeczenia o włączeniu gospodarstwa po wstępnym wnioskodawców do zapasu ziemi wynikał z faktu...
wątpliwości w postaci braku jakiegokolwiek orzeczenia o włączeniu gospodarstwa po wstępnym skarżących do zapasu ziemi (na podstawie orzeczenia o wywłaszczeniu, w trybie § 3...
1   Następne >   2