Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SA/Wa 3329/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-07

wstępnego wszczęcie postępowania sądowego, mającego na celu ocenę zgodności z prawem decyzji ostatecznej, która rozstrzygnęła zagadnienie wstępne ważne w innym postępowaniu...
sensu stricto, tj. postępowanie przed organem odwoławczym, składa się z trzech faz: fazy wstępnej, fazy postępowania wyjaśniającego, fazy wydania decyzji. W fazie wstępnej...

II GSK 165/05 - Wyrok NSA z 2005-11-16

, które nie jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu w przedmiocie naruszenia przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne., E. N. Spółka z o.o., na podstawie art. 173 § l w zw. z art...

VI SA/Wa 2815/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-28

została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;, 7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej...
Przewodniczącego KRRiT z dnia [...] stycznia 2010r. nr [...], kluczowe merytoryczne zagadnienie prawne w niej podnoszone dotyczyło zakwestionowania wysokości opłaty 236 872 zł...

VI SA/Wa 630/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-28

o odmowie wznowienia może być wydane jedynie w wyniku postępowania wstępnego wszczynanego na wniosek., Postanowienie o odmowie wznowienia postępowania na podstawie art...
nie przeprowadził postępowania wstępnego w sprawie o wznowienie wszczętej na wniosek strony mającego na celu ustalenie czy wniosek z przyczyn podmiotowych i przedmiotowych...

VI SA/Wa 967/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

). Nadto wyjaśniono, że na gruncie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wszczęcie postępowania administracyjnego jest uzależnione od wstępnej oceny, czy podmiot...
postępowania administracyjnego. Na organie ciąży więc obowiązek dokonania w fazie wstępnej oceny, czy dany podmiot jest stroną postępowania, czy też nie posiada takiego przymiotu...

VI SA/Wa 1034/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

wyjaśniono, że na gruncie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wszczęcie postępowania administracyjnego jest uzależnione od wstępnej oceny, czy podmiot...
postępowania administracyjnego. Na organie ciąży więc obowiązek dokonania w fazie wstępnej oceny, czy dany podmiot jest stroną postępowania, czy też nie posiada takiego przymiotu...

VI SA/Wa 1035/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

, że na gruncie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wszczęcie postępowania administracyjnego jest uzależnione od wstępnej oceny, czy podmiot występujący...
administracyjnego. Na organie ciąży więc obowiązek dokonania w fazie wstępnej oceny, czy dany podmiot jest stroną postępowania, czy też nie posiada takiego przymiotu...