Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

II GSK 48/10 - Wyrok NSA z 2011-01-20

aneks nr 17, stanowi zagadnienie wstępne, bowiem od niego zależy, czy prospekt, może być nadal podstawą dopuszczenia akcji skarżącej do obrotu na rynku regulowanym...
. zakazującą spółce oraz Giełdzie Papierów Wartościowych dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych spółki stanowi 'zagadnienie wstępne', o którym mowa w art...

VI SA/Wa 1816/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-27

spekulacyjnych kontraktów terminowych, mógł przekazać informacje o charakterze wstępnym z zastrzeżeniem jej uszczegółowienia w najbliższym możliwym terminie albo rozważyć...
), w których zobowiązany z opcji ponosi teoretycznie nieograniczone ryzyko - uzależnione od ukształtowania się kursu (A. C. , Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, 2001...

II GSK 3636/17 - Wyrok NSA z 2020-01-17

uzasadnienia wyroku WSA), różnice pomiędzy wstępnymi projektami raportów audytorów, a ich finalnymi wersjami, całkowicie dowolne przyjęcie, iż zakres obowiązków z umowy...
członków zarządu: K.N. oraz R.H. wynika, iż zagadnienia związane ze sprawozdawczością bieżącą i okresową należały do sfery działalności, za którą odpowiadał skarżący. Odnosząc...

VI SA/Wa 2480/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

Sprawa ze skargi A. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę

II GSK 102/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

- z wskazanych we wstępnej części skargi - kwestii, a mianowicie do wykorzystania informacji poufnej podkreślono, że przybiera ono postać decyzji o zakupie lub sprzedaży...
- jak utożsamiono to w skardze kasacyjnej - z pominięciem tego zagadnienia., W dalszej części skargi kasacyjnej zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 4 pkt 19 Pr.o...