Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol

II SAB/Op 27/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-03

2008 r.), postanowieniem z 14 listopada 2008 r. , nr [...] zawiesiło z urzędu postępowanie administracyjne uznając, że okoliczność ta stanowi zagadnienie wstępne...
prawidłowo udokumentowana, jednak wyłoniło się nowe zagadnienie wstępne, związane z obowiązkiem ustalenia kręgu stron postępowania, którymi są także pozostali następcy prawni...

II SAB/Sz 7/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-16

jest bowiem jako tzw. zagadnienie wstępne, od którego zależy sposób zakończenia postępowania wznowieniowego. Jeżeli bowiem doszłoby do stwierdzenia nieważności decyzji...
, że Pani I. G. złożyła skargę na rozstrzygnięcie GINB. Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności traktowane jest jako tzw. zagadnienie wstępne, od którego zależy...

II SAB/Po 51/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-10

zagadnieniem wstępnym a załatwieniem sprawy nr [...]., Postanowieniem z dnia 25 marca 2008 r. nr [...] (k. 58 akt adm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. uchyliło zaskarżone...
decyzji wywłaszczeniowej. Jest to zagadnienie wstępne, ponieważ ewentualna nieważność decyzji wywłaszczeniowej spowoduje, że postępowanie o zwrot stanie się bezprzedmiotowe...

II SAB/Bd 75/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-25

) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozpatrzone. Pod pojęciem 'zagadnienia wstępnego' rozumieć należy kwestię prawną, która nie była jeszcze prawomocnie przesądzona...
zarzuciła naruszenie:, 1) art. 100 § 1 kpa w stopniu rażącym, poprzez wystąpienie do sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego dopiero po upływie roku od zawieszenia...

I SAB/Wr 25/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

jej zdaniem przyjęcie, że wyrok sądu kasacyjnego stanowi zagadnienie wstępne dla prowadzonego postępowania. Zawieszone postępowanie wznowiono na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 O.p....
zdaniem organu podatkowego stanowić 'zagadnienie wstępne', kwestią sporną jest ustalenie czy - oraz w jakim zakresie - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8...

II SAB/Kr 174/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-22

decyzją przejścia własności nieruchomości na uprawnione z mocy ustawy podmioty jest zagadnieniem wstępnym dla postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania...
przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym (por. wyrok NSA z dnia 18 maja 2010 r., sygn. akt I OSK 1023/2009)., W konsekwencji, w myśl...

IV SAB/Wa 502/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-14

może załatwić zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 100 §2 k.p.a z zastosowaniem uproszczonego trybu określonego art. 10 §2 Kpa w związku z art.3 ust.7 i 11 ustawy Prawo...
, poz .256 t.j, dalej 'k.p.a.') oraz art.10§2 k.p.a i art.35 k.p.a., zobowiązanie organu wyższego stopnia do załatwienia zagadnienia wstępnego w ciągu do dwóch miesięcy...

VI SAB/Wa 151/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

do Wojewódzkiego Inspektora i sporządzenie przez niego prawomocnej opinii (postanowienia) o lokalu stanowi zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania. Skarżąca...
wyraziła pogląd, że kwestia rozpoznania zażalenia i wydania opinii o lokalu nie jest zagadnieniem wstępnym i nie nadaje się do rozstrzygnięcia w innym postępowaniu...

II SAB/Kr 283/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-11

zawieszenia niniejszego postępowania administracyjnego. Do rozstrzygnięcia bowiem pozostały jeszcze zagadnienia wstępne w przedmiocie stwierdzenia praw spadkowych...
zawieszenie postępowania. W realiach przedmiotowej sprawy bezspornym pozostaje, że nie doszło do zainicjowania stosownych postępowań w celu rozstrzygnięcia zagadnień wstępnych...

II OSK 2356/20 - Wyrok NSA z 2021-01-19

- stanowi zagadnienie wstępne, od którego zależy sposób zakończenia postępowania wznowieniowego., Następnie, S. G. wiosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie...
projektu budowalnego i udzieleniu pozwolenia na budowę stanowiły zagadnienie wstępne dla rozstrzygnięcia wniosków w przedmiocie wznowienia postępowań, to organ winien...
1   Następne >   +2   +5   +10   30