Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I SA/Wa 2224/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-06

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., W świetle ugruntowanego stanowiska orzecznictwa i doktryny, zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu przepisu...
, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie...

I SA/Wa 2267/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-06

, zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, mogą być wyłącznie zagadnienia prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej...
dla sprawy przesłanki decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym...

I OSK 768/11 - Wyrok NSA z 2012-05-24

, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił pogląd organów, podkreślając, że sprawy toczące się przed sądem powszechnym nie są zagadnieniem wstępnym w sprawie...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne to takie, bez rozstrzygnięcia którego nie jest możliwe wydanie decyzji...

I SA/Wa 3/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

z uwagi na zagadnienie wstępne, przyczyna uzasadniająca zawieszenie ustępuje w chwili, gdy rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd uzyskuje...
jako bezprzedmiotowe oraz gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Postanowienie Wojewody...

I OSK 1770/15 - Wyrok NSA z 2017-03-28

Powiatowy w P. pod nr [...]) w Krajowym Rejestrze Sądowym; jako dopuszczalne w świetle prawa - na dzień wydania kontrolowanego aktu - zagadnienie wstępne w rozumieniu...
zdolności procesowej jednej ze stron postępowania - spółki jawnej - nie stanowił bowiem zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Sąd I instancji...

I OSK 103/12 - Wyrok NSA z 2013-06-14

postanowienia Ministra Rolnictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania. Stwierdził, że w sprawie prowadzonej przez Ministra Rolnictwa nie wystąpiło zagadnienie wstępne...
i na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. i art. 100 § 1 K.p.a. wystąpić do Ministra Rolnictwa o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, jakim będzie decyzja określająca...

I OSK 2245/13 - Wyrok NSA z 2015-10-06

wnioskodawczyni. Kwestia ta stanowi, zdaniem Sądu, zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, zaistnienie którego skutkuje obligatoryjnym zawieszeniem postępowania...
Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach z dnia [...] grudnia 1954 r. w zakresie nazwisk osób tam wymienionych pod pozycjami 79 i 115 stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art...

I SA/Wa 278/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

z art. 165 Konstytucji RP poprzez niezawieszenie postępowania odwoławczego w sytuacji, w której wydanie decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
na kwestię zagadnienia wstępnego, gdyż zagadnienie to w kontrolowanej sprawie nie występowało. Orzeczenie zaskarżone do sądu administracyjnego stanowiło natomiast element...

I SA/Wa 45/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

jawnej - nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa. W takiej sytuacji zgodnie z art. 34 § 1 Kpa organ administracji publicznej powinien...

I OSK 1738/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

4/08, ONSA i WSA z 2009 r. nr 4, poz. 62) podkreśla się, że przepis ten ma zastosowanie wówczas, gdy Sąd orzekający nie jest władny rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego...
o stwierdzenie nabycia spadku po wstępnej skarżących., W oparciu o powyższe zarzuty kasacyjne skarżący wnieśli o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy...
1   Następne >   3