Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

III SA/Gd 422/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-10

alkoholowych. Postępowanie organu zakwestionował dzierżawca wskazując, że okoliczności związane z oceną skuteczności wypowiedzenia stanowią zagadnienie wstępne w rozumieniu...
decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne to zagadnienie prawne o charakterze materialnym...

III SA/Gd 423/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-10

sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne to zagadnienie prawne o charakterze...
publicznej prowadzący postępowanie., Zagadnieniem wstępnym jest kwestia prawna, której uprzednie rozstrzygnięcie warunkuje rozpatrzenie sprawy. Jak się przyjmuje, pomiędzy...

III SA/Gd 424/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-10

. Postępowanie organu zakwestionował dzierżawca wskazując, że okoliczności związane z oceną skuteczności wypowiedzenia stanowią zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne to zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku...

II SA/Sz 459/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-05

procesu karnego w sprawie o czyn z art. 43 ust.1 ustawy o wychowaniu, w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie jest zagadnieniem wstępnym,, od którego rozstrzygnięcia...
przez sąd powszechny zależy sposób załatwienia sprawy administracyjnej., Zagadnieniem wstępnym nie może bowiem być, jak stwierdził to NSA w wyroku z dnia [...] r. (sygn...

II SA/Op 264/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-11

, że zaistniały spór sądowy, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., gdyż od jego rozstrzygnięcia zależy ustalenie, czy J. P. przysługuje tytuł...
określone w art. 18 ust. 1 i 3a ustawy. Zdaniem skarżącego, organ nie wykazał, że w niniejszej sprawie ma do czynienia z zagadnieniem wstępnym wymagającym rozstrzygnięcia...

II SA/Op 263/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-13

. Zaistniały spór sądowy, w ocenie organu, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., bowiem od jego rozstrzygnięcia zależy ustalenie, czy J. P...
sprawie mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym wymagającym rozstrzygnięcia sądowego, które uzasadniałoby zawieszenie postępowania w sprawie wydania przedmiotowego...

II GSK 383/06 - Wyrok NSA z 2007-02-20

organ lub sąd,, - zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., W związku z tym, zdaniem Sądu, organy administracji prawidłowo ustaliły na podstawie art. 18 ust...
zezwolenia a nie jako zagadnienie wstępne., Źródła uprawnień skarżącej spółki do korzystania z nieruchomości zdaniem autora skargi kasacyjnej doszukiwać się należy w treści...

II GSK 1831/18 - Wyrok NSA z 2019-01-30

postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne...
administracyjnej nie może być podnoszone jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., które na podstawie tego przepisu uzasadniałoby zawieszenie postępowania...

II SA 671/99 - Wyrok NSA z 1999-07-20

o nieważności decyzji., Odnosząc się do wniosku Teresy S., SKO ponownie wyjaśniło, że brak udziału strony w sprawie oraz ewentualne rozpatrzenie przez sąd zagadnienia wstępnego...
, gdyż rozpatrzenie niniejszej sprawy i wydanie decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny /określenie sposobu korzystania...

II SA/Po 436/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-12

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny sąd,, 2) art. 101 § 1 i 3 kpa przez nierozpatrzenie wniosku strony skarżącej o zawieszenie postępowania...
do samodzielnego ustalenia kręgu spadkobierców po M. B.. Pomimo wystąpienia w sprawie zagadnienia wstępnego dotyczącego tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt...
1   Następne >   3