Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X

II SA/Sz 669/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-04

wskazano, że w sprawie nie pojawiło się zagadnienie wstępne, które uzasadniałoby zawieszenie postępowania administracyjnego z urzędu na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a....
., Składający zażalenie zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. poprzez błędne przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie występuje zagadnienie wstępne...

II SA/Go 106/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-06-08

decyzji w danej sprawie jest niemożliwe. Musi zatem istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku...
musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa materialnego...

I SA/Po 1450/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-22

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne w rozumieniu ww. przepisu zachodzi...
w literaturze zauważa się, że 'zagadnienie wstępne' jest to sytuacja, gdy wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym...

I SAB/Łd 9/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-18

Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie: niewydania uwierzytelnionej kopii prawomocnego orzeczenia rozstrzygającego zagadnienie wstępne p o s t a n a w i a: przyznać W. S. prawo...
. skargę W. S. na swoją bezczynność dotycząca niewydania uwierzytelnionej kserokopii prawomocnego orzeczenia rozstrzygającego zagadnienie wstępne., W dniu 7 stycznia 2010...

I SA/Wa 504/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21

na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w sprawie dotyczącej zwrotu nieruchomości postanawia...
zagadnienia wstępnego w sprawie dotyczącej zwrotu nieruchomości., Powyższy wniosek rozpoznany został - wydanym przez referendarza sądowego - postanowieniem z dnia 22...

I SA/Wa 504/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-22

Państwa z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w sprawie dotyczącej zwrotu nieruchomości postanawia 1.przyznać...
ze swojej skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] lutego 2008 r. [...] w przedmiocie odmowy rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w sprawie dotyczącej...

V SA/Wa 587/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-21

Służby Celnej, co do charakteru gier na urządzeniu, różna praktyka organu I instancji w zakresie uzależnienia wydania decyzji od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego nie stanowią okoliczności uzasadniających udzielenie ochrony tymczasowej. Odnosząc się do powyższej argumentacji należy wskazać...

V SA/Wa 1855/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-03

organu I instancji w zakresie uzależnienia wydania decyzji od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. Stwierdzono, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje niebezpieczeństwo...
wstępnego, czy też ocenę waloru dowodowego opinii biegłego nie może stanowić skutecznego argumentu w kwestii wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej w toku postępowania...

I SA/Wr 1255/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-02

samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego. Rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego musi być więc istotne...
wstępnych świadczy całokształt postępowania prejudycjalnego, jak też zasada pewności prawa i cel nadrzędny jakim jest jednolita interpretacja i stosowanie prawa unijnego...

I SA/Wr 1051/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-02

nie jest władny samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego. Rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego...
orzeczeń wstępnych świadczy całokształt postępowania prejudycjalnego, jak też zasada pewności prawa i cel nadrzędny jakim jest jednolita interpretacja i stosowanie prawa...
1   Następne >   +2   +5   7