Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

II SA/Lu 581/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-07-04

przestrzennym - Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm./ nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29...
przekwalifikowane działki nr 557 w P. na działkę przeznaczoną pod usługi komercyjne nie stanowi zagadnienia wstępnego /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/ dla rozstrzygnięcia sprawy...

II SA/Po 110/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-11-13

przestrzennego nie rozstrzyga zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Zagadnieniem wstępnym jest bowiem rozstrzygnięcie o charakterze prejudycjalnym...
z art. 97 par. 1 Kpa - w szczególności rozstrzygnięcie sprawy nie zależy od rozstrzygnięcia żadnego zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 'A.' SA w swym...

II SA/Ke 506/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-08-31

administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...
lub sąd., W piśmiennictwie i orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się na cztery istotne elementy składające się na konstrukcję zagadnienia wstępnego:, 1) zagadnienie...

II SA/Go 98/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-05

rozpoznawaną a sprawą będącą przedmiotem postępowania prejudycjonalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia...
publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego., 9. Kwestią wstępna, na tle przedstawionego stanu sprawy oraz jej prawnych regulacji...

II SA/Wr 95/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-14

wstępnych, poprzedzających lub warunkujących przejście do oceny zasadności skargi., Można rozpocząć od kontrowersji, kto powinien być adresatem wezwania z art. 101 ust. 1 u.s.g....
zważył, co następuje:, Strony lub ich pełnomocnicy wywołali swoimi działaniami procesowymi lub wnioskami w toku postępowania konieczność omówienia szeregu zagadnień...

II SA/Ol 249/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-16

być zawarte w takiej uchwale. Wskazano, że dla postępowania zmierzającego do ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zagadnieniem wstępnym jest podjęcie...

II SA/Kr 1427/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-26

stanowiące tzw. zagadnienia wstępne, w tym dotyczące m.in. rozgraniczenia działek na tym terenie oraz legalizacji samowoli budowlanej jaką jest ul. Krupówki. W obecnej...

II SA/Go 15/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-03

z dnia 25 lipca 2002 roku - Prawo o ustroju sądów administracyjnych; Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.)., Zagadnieniem wstępnym w sprawie, wymagającym zbadania...
się z rozważeniem kontrowersyjnych zagadnień z zakresu granic nadzoru nad działalnością samorządów terytorialnych. Samorząd terytorialny to część składowa władzy...

II SA/Po 89/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-10

postanowienie Regulaminu, w ocenie Sądu, dotyczy właśnie tego zagadnienia, wskazując wstępne kroki, jakie przedsiębiorstwo zobowiązuje się względem odbiorców podjąć...
', czy też 'dostosowywać' przepisów aktu wyższego rzędu do lokalnych potrzeb. Zagadnienie uregulowane ustawowo (bądź w drodze innych aktów prawa powszechnie obowiązujących...

I SA/Op 385/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-22

i kanalizacyjne mogą zawrzeć wstępne porozumienie z przedsiębiorstwem dotyczące budowy urządzeń, partycypacji w kosztach oraz przekazania urządzeń przedsiębiorstwu...
urządzenia sieciowe i sieci wodociągowe i kanalizacyjne mogą zawrzeć wstępne porozumienie z przedsiębiorstwem dotyczące budowy urządzeń, partycypacji w kosztach...
1   Następne >   +2   +5   +10   12