Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

III SA/Lu 309/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-03-20

skarżącej kwestia dotycząca wyjaśnienia nieprawidłowości ma kluczowe znaczenie dla sprawy i stanowi zagadnienie wstępne, obligujące organ do zawieszenia postępowania...
załatwianie spraw. Rozpatrzenie przedmiotowej skargi nie jest jednak zagadnieniem wstępnym i tym samym nie stanowi przesłanki zawieszenia postępowania. Zagadnieniem wstępnym...

II GSK 738/08 - Wyrok NSA z 2009-04-23

k.p.a. nie było zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i nie mogło stanowić przesłanki zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia opłaty...
i jej rozpatrzenie nie mogło zostać potraktowane jako zagadnienie wstępne, a tym samym nie stanowiło przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego. Stosownie do art. 97 § 1 pkt 4...

II SA/Ke 209/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-04-16

kwestia wprowadzenia przedmiotowych złóż kopalin do studium powinna być potraktowana jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., tym bardziej...
podziela., Przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej...

VI SA/Wa 1867/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-19

się skarżący. Zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu wyżej cytowanego przepisu, jest bowiem zagadnienie prawne, które ujawniło się w trakcie postępowania i dotyczy istotnej...
rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym. W badanej sprawie, związek przyczyno-skutkowy pomiędzy wynikiem postępowania...

II SA/Wr 79/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-22

w Warszawie. W ocenie wnioskodawcy postępowanie dotyczące udzielenia koncesji stanowi zagadnienie wstępne dla rozpoznania sprawy dotyczącej naliczenia opłaty z tytułu...
wstępnego, związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym oraz uzasadniających zarzut naruszenia przepisów ustawy o swobodzie gospodarczej...

VI SA/Wa 724/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie w sprawie zależy od uprzedniego rozpoznania przez inny organ lub sąd zagadnienia wstępnego. W sprawie jednak zagadnienie wstępne...
zawieszenia postępowania z urzędu gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd., W uzasadnieniu podniesiono...

VI SA/Wa 2167/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-08

w [...] pozwu o stwierdzenie nieważności umów sprzedaży nieruchomości w tym objętych wnioskiem koncesyjnym, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....
osobami fizycznym, w tym objętych wnioskiem o udzielenie koncesji, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. W związku z tym podnosi, że nadal...

II SA/Wr 683/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-23

jest w toku i organ zobligowany był zawiesić postępowanie administracyjne z powodu wystąpienia zagadnienia wstępnego (art. 97 § 1 pkt 4 kpa). Dalej skarżący podkreślili...

II SA/Po 1024/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-15

wymaganego prawem stanowiska innego organu, zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100...
i mają charakter obligatoryjny., W przypadku złożenia podania o wznowienie postępowania organ wszczyna postępowanie wstępne, w którym bada wyłącznie, czy we wniosku...

VI SA/Wa 1580/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zdaniem organu w niniejszej...
zagadnień ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ administracyjny rozstrzygający sprawę, za niezbędne sąd uznał uchylenie zaskarżonych postanowień i przekazanie...
1   Następne >   2