Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

III AZP 29/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-10-18

rozstrzygnięcie kwestii wstępnej, a mianowicie, na podstawie jakiego przepisu /nowego czy starego/ organ odwoławczy wydaje decyzję odwoławczą., Za przyjęciem...
. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 5 czerwca 1995 r. II SA 899/95 do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 Kpc...

III OSK 558/21 - Wyrok NSA z 2022-03-16

pierwszej instancji uznał, że w przekazanej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawie przez sąd powszechny w fazie wstępnej jej rozpatrzenia ujawniły się przyczyny...
. W ocenie organu zagadnienia stanowiące przedmiot odwołania nie stanowią indywidualnej sprawy z zakresu administracji publicznej, do której miałyby zastosowanie przepisy...