Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

II SA/Bd 189/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-06-03

lub mają charakter norm wyłącznie kompetencyjnych., Nadto, zdaniem Sądu, stosownie do art. 7 i 77 § 1 kpa, należało przed wydaniem decyzji rozważyć zagadnienie wstępne, jakim...
było posiadanie specjalności [...]., Rozstrzygnięcie o nadaniu skarżącemu II klasy specjalisty [...] stanowiło zagadnienie wstępne, od którego zależało przyznanie...

III SA/Lu 366/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-18

bezpośredniej opieki nad babcią, stanowiło zagadnienie wstępne nakładało na organy wojskowe obowiązek zawieszenia postępowania (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.)., Orzeczenie...
do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, o którym była wcześniej mowa (tj. do czasu wydania decyzji przez Wojewodę L., a w przypadku jej zaskarżenia...

II SA/Bd 789/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-11-10

o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, którego prawidłowość może zostać skontrolowana w przypadku odmowy wypłacenia świadczeń przewidzianych w tych ustawach. Ustawy te rozróżniają...

II SA/Bd 423/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-07-04

kontroli sądowej, gdyż idzie w tym wypadku o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, którego prawidłowość może zostać skontrolowana w przypadku odmowy wypłacenia świadczeń...

II SA/Bd 178/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-15

, iż orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej w tym przedmiocie nie może być poddane kontroli sądowoadministracyjnej, gdyż jest to rozstrzygnięcie dotyczące zagadnienia wstępnego...

IV SA/Wr 272/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-30

ze służbą wojskową oraz związku lub braku związku chorób i schorzeń ze służbą wojskową ma charakter zagadnienia wstępnego, którego rozstrzygnięcie jest niezbędne...

IV SA/Gl 965/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-24

zobowiązany do zawieszenia postępowania do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, bowiem pomiędzy decyzją w przedmiocie odroczenia zasadniczej służby...

SA/Wr 371/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-05-16

do ograniczania istniejących środków i instytucji służących poszanowaniu prawa i przeciwdziałających jego naruszeniom. , Spośród zagadnień wstępnych pozostaje...
postępowania /art. 109 Kpa/., Po wyjaśnieniu tych zagadnień dotyczących samej dopuszczalności skargi rzeczą sądu administracyjnego jest skontrolowanie legalności zaskarżonej...

III AZP 27/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-10-05

'a zarazem prowadzenie gospodarstwa jest uzależnione od jego osobistej pracy'. Nie skonkretyzowano, czy wyraz 'jego' odnosi się do wstępnego, czy do żołnierza /zstępnego...
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - t.j. Dz.U. 1992 nr 4 poz. 16 ze zm./., 2. Odmówić udzielenia odpowiedzi na pozostałą część zagadnienia. Sąd Najwyższy...

IV SA/Wr 75/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-08

oraz właściwości trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 133, poz. 1422), utrzymała w mocy orzeczenie organu I instancji. W części wstępnej swojej...
instancji, orzekając o zdolności do czynnej służby wojskowej, co wynika z części wstępnej decyzji, powołał się na rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia...
1   Następne >   2