Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

II SA/Po 1063/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-09

i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powołanego przepisu...
postępowanie. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu...

IV SA/Gl 281/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-05

pojęcia 'zagadnienie wstępne' wskazując, że jest to zagadnienie prawne o charakterze materialnoprawnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie indywidualnej, dotyczy...
, że zagadnieniem wstępnym jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w danej sprawie. Wynik innego postępowania może mieć wpływ na treść decyzji...

IV SA/Gl 1121/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-07

wyrażenia 'zagadnienie wstępne' wywiodła, iż w jej ocenie nie zachodzi przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia postępowania przez organ I instancji. W związku z powyższym...
organ lub sąd. Dokonując oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego Kolegium zauważyło, że zagadnienie wstępne wystąpi także wówczas, gdy treść rozstrzygnięcia innego...

I OSK 2522/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

administracyjnej w przedmiocie świadczenia w drodze wyjątku, a opisanym zagadnieniem wstępnym. Wobec zatem łącznego wystąpienia w sprawie wszystkich trzech przesłanek obligujących...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd i zagadnienie wstępne nie zostało rozstrzygnięte, Sąd meriti uznał, że zaskarżone postanowienie prawa nie narusza...

II SA/Łd 924/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-02

administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym., W ocenie Kolegium w sprawie sytuacja taka występuje. Przedmiotem postępowania jest ustalenie prawa do świadczenia...
pogląd, iż 'zagadnieniem wstępnym' jest kwestia prawna, która albo ujawniła się w toku postępowania i dotyczy istotnej dla sprawy przesłanki wydania decyzji...

IV SA/Gl 419/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-13

organ lub sąd. Pojęcie 'zagadnienie wstępne' użyte w tym przepisie jest sporne. Należy przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie...
postępowanie. Należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy...

IV SA/Gl 1057/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-22

o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) - jak orzekł WSA w wyroku z dnia 15 marca 2016 r. - stanowi zagadnienie wstępne. Dopiero...
prawne; zarówno o charakterze materialnym, jak i procesowym., Opisane wyżej zagadnienie wstępne zawiera wskazane elementy konstrukcyjne., Po pierwsze, zagadnienie...

I OSK 2071/21 - Wyrok NSA z 2023-10-31

., Zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie, wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy stanowiąc przesłankę negatywną...
jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. Zagadnienie wstępne, to zagadnienie, na które składają się następujące elementy konstrukcyjne, a mianowicie: 1) wyłania...

IV SA/Gl 110/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-30

poddała decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego., Tym samym jawi się uwaga, że zagadnieniem wstępnym...
decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej., Zagadnieniem wstępnym może być tylko zagadnienie prawne...

II SA/Lu 582/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-30

., Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być kwestie prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej dla sprawy przesłanki decyzji...
do organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie, a więc zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne...
1   Następne >   +2   +5   +10   87