Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

I SA/Lu 117/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-06-17

było zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego bowiem zagadnienie wstępne (notyfikacja) nie zostało w sprawie rozstrzygnięte., Końcowo wskazano również, że istnieje możliwość...
decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Przepis ten nie zawiera definicji 'zagadnienia wstępnego', a w doktrynie...

II SA/Lu 539/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-04

, a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego, rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
przedstawiciela zdolności do czynności prawnych;, 4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd...

IV SA/Po 579/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-20

kwestii stopnia niepełnosprawności jest zagadnieniem wstępnym w odniesieniu do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Gdyby tak postąpiono, to po uzyskaniu korzystnego dla Ł...
postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Niewątpliwie rozstrzygnięcie...

III SA 1502/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-08-31

., uzasadniając wniosek tym, że rozstrzygnięcie sprawy i wydanie stosownej decyzji uzależnione jest od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Naczelny Sąd Administracyjny...
zagadnienia wstępnego przez Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie zatem z art. 68 § 5 Ordynacji podatkowej, bieg terminu przedawnienia uległby zawieszeniu., Sąd...

II SA/Lu 688/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-19

płatności. Ustalenie kręgu osób uprawnionych do udziału w sprawie jest bez wątpienia zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy wynik sprawy. (tak NSA w wyroku...

II SA/Op 540/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-09

NSA stanowić będzie zagadnienie wstępne w niniejszej sprawie. Postanowieniem z dnia 27 maja 2015 r., nr [...], organ odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego...
wszczętego z urzędu w tej sprawie. Uznał, iż rozstrzygnięcie NSA nie ma charakteru zagadnienia wstępnego, bowiem postępowanie w niniejszej sprawie jest postępowaniem...

II SAB/Gl 94/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-06

załatwiona do 30 czerwca 2018 r. Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewoda zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez [...] instytucję...

I SA/Sz 948/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-13

) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2),, 8) decyzja została wydana...

II SA/Bk 189/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-05-09

, po ewentualnym rozstrzygnięciu zagadnienia wstępnego, zgodnie z wykładnią dokonaną przez Sąd., Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 145 § 1 pkt 1a w związku z art. 135...

III SA/Kr 772/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-28

§ 1 pkt. 4 kpa. Zarzut ten został sformułowany ogólnikowo i skarżąca nie wskazała, jakie jej zdaniem zagadnienie wstępne wymagałoby rozstrzygnięcia przed rozpatrzeniem...
rozstrzygającymi zagadnienia prejudycjalne dla rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania jednolitej płatności obszarowej. Nie są to postępowania, od wyniku których zależy...
1   Następne >   +2   4