Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Łd 237/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-28

zakończenia postępowania toczącego się przed sądem. Zatem, w ocenie organu, rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej wysokości podatku akcyzowego jest zagadnieniem wstępnym...
w sprawie podatku akcyzowego., W opinii organu zagadnieniem wstępnym w przedmiotowej sprawie jest prowadzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. postępowanie...

I SA/Gd 657/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-04

jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje bezpośrednia zależność między...
rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji., Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że zagadnienie wstępne wiąże się z wystąpieniem...

III SA/Wa 2985/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-21

sprawie karnej stanowi niewątpliwie zagadnienie wstępne, które wyłoniło się w toku postępowania, a którego rozstrzygnięcie należy do organów ścigania i sądów karnych...
zagadnienia wstępnego. Dyrektor IS wyjaśnił, że z zagadnieniem wstępnym, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej zależy od uprzedniego...

VIII SA/Wa 996/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-16

kasacyjne dotyczące decyzji wydanej w zakresie podatku od towarów i usług, nie jest zagadnieniem wstępnym w stosunku do prowadzonego postępowania podatkowego w zakresie...
w sprawie podtrzymując wniosek, że w sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne powodujące konieczność zawieszenia w niniejszej sprawie postępowania podatkowego. Przyszłe...

III SA/Wa 2916/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-19

., Zdaniem Skarżącej powyższe rozstrzygnięcia stanowią zagadnienia wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. dla przedmiotowej sprawy, co oznacza, że postępowanie...
nie uznają natomiast powołanych przez Skarżącą okoliczności za zagadnienia wstępne i nie widzą podstaw do zawieszenia postępowania podatkowego., W powyższym sporze rację...

III SA/Wa 2917/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-19

2007 i 2008., Zdaniem Skarżącej powyższe rozstrzygnięcia stanowią zagadnienia wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. dla przedmiotowej sprawy, co oznacza...
. Organy podatkowe nie uznają natomiast powołanych przez Skarżącą okoliczności za zagadnienia wstępne i nie widzą podstaw do zawieszenia postępowania podatkowego., W powyższym...

I SA/Wr 2522/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-20

zagadnienie wstępne (w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 OP) w stosunku do prowadzonego postępowania kontrolnego., Postanowieniem z dnia [...] Dyrektor UKS odmówił zawieszenia...
nie wystąpiło zagadnienie wstępne a w konsekwencji bezpodstawną odmowę zawieszenia prowadzonego postępowania podatkowego. Tymczasem, w ocenie skarżącego, w sprawie wystąpiło...

I SA/Op 291/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-28

. przekazującą do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu powołanego wyżej...
w związku z art. 219 O.p. poprzez odmowę zawieszenia z urzędu postępowania, mimo iż w sprawie występuje zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia przez inny organ...

I SA/Gd 1770/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-19

, że istota sporu dotyczy ustalenia czy wynik toczącego się postępowania karnego (wszczętego przez CBŚ) stanowi zagadnienie wstępne dla sprawy podatkowej zainicjowanej...
wstępne - zagadnienie istotne dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej., Organ podał, że w sprawie dotyczącej określenia podatnikowi zobowiązania w akcyzie, prowadzono...

I SA/Sz 290/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

O.p., wskazując przede wszystkim na znaczenie określenia 'zagadnienie wstępne' i akcentując bezpośredni związek pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy, będącej przedmiotem...
postępowania administracyjnego, a zagadnieniem wstępnym. W ocenie tego organu, samo stwierdzenie, że wynik innego postępowania toczonego przez inny organ lub sąd może mieć...
1   Następne >   +2   +5   +10   100