Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

III SA/Wa 193/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-02

pkt 2 O.p., przy czym naruszenie to miało istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia., Według Skarżącej Naczelny Sąd Administracyjny zdefiniował termin 'zagadnienie wstępne...
.) z art. 2, z art. 30 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p, od którego zależy...

III SA/Wa 199/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-11

zawieszenie postępowania z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu podniosła, że zagadnieniem wstępnym jest bowiem sytuacja, w której rozstrzygnięcie sprawy podatkowej...
sądowoadministracyjnego za zagadnienie wstępne., Zgodnie z art. 201 § 1 pkt 2 O.p., organ podatkowy zawiesza postępowanie, gdy rozpoznanie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione...

III SA/Wa 2099/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-22

sprawie karnej stanowiło niewątpliwie zagadnienie wstępne, które wyłoniło się w toku postępowania, a którego rozstrzygnięcie należy do organów ścigania i sądów karnych...
zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p., uzasadniające zawieszenie postępowania kontrolnego wszczętego wobec Skarżącej 7 października 2014 r., Zgodnie z art...

I SA/Gl 335/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-20

, że zagadnienie wstępne, o którym mowa w tym przepisie, dotyczy sytuacji, w której rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy, będącej przedmiotem postępowania przed właściwym...
dotyczące wysokości zobowiązań podatkowych określonych w tych decyzjach zostało już prawomocnie rozstrzygnięte, zatem w przedmiotowej sprawie nie występuje 'zagadnienie wstępne...

III SA/Wa 382/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-11

z odsetkami za zwlokę nie stanowią zagadnienia wstępnego, o którym mowa w ww. przepisie., Postanowieniem z [...] listopada 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W. utrzymał...
podatkowe, gdy bez uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd wydanie decyzji nie będzie możliwe. Natomiast w sytuacji, gdy zagadnienie...

II FSK 2133/18 - Wyrok NSA z 2020-11-17

jest zagadnieniem wstępnym przed ustaleniem wymiaru podatku, gdyż dopiero jego wartość będzie podstawą do wyliczeń podatkowych, a co więcej nie jest wykluczona sytuacja...
stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od spadku. Rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej w sprawie z wniosku o odszkodowanie jest zatem zagadnieniem wstępnym...

III SA/Wa 1665/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-05

uzależnione jest od łącznego wystąpienia trzech przesłanek:, 1) postępowanie administracyjne jest w toku,, 2) istnieje zagadnienie wstępne,, 3) rozstrzygnięcie sprawy...
., Zawieszenie postępowania, na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w sytuacji gdy nie wyłoniło się zagadnienie wstępne, stanowi istotne naruszenie prawa...

III SA/Wa 2189/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-16

postępowań (w sprawie wyłączenia pracownika oraz w sprawie zawieszenia postępowania odwoławczego) nie stanowiło zagadnień wstępnych, bez rozstrzygnięcia których nie byłoby...
jako 'zagadnienie wstępne' wynika, że organ podatkowy zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia...

III SA/Wa 1785/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-26

., Stwierdzić zatem należy, że zagadnienie wstępne następuje wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prawnej...
dotyczącego zgłoszenia celnego był zobowiązany na podstawie zawiesić postępowanie do czasu rozpatrzenia zagadnienia wstępnego -, Sygn. akt III SA/Wa 1785/13...

I FSK 1145/05 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

pkt 4 k.p.a. Zagadnienie wstępne to kwestia, której rozstrzygnięcie jest istotne dla dalszej realizacji celu postępowania sądowoadministracyjnego, mająca bezpośredni...
o przesłankę stanowiącą o zagadnieniu wstępnym (por. postanowienie SN z 14 września 1977 r., III CRN 194/74, OSPiKA 1978, nr 4, poz. 80). Co za tym idzie, Naczelny Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   16