Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SA/Wa 954/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-29

wyczerpującego przełożenia teoretycznych rozważań w zakresie zawieszenia postępowania podatkowego z uwagi na zagadnienie wstępne, na stan faktyczny niniejszej sprawy, w tym brak...
podatku od towarów i usług za 2009 r. i jego wynik nie jest 'zagadnieniem wstępnym' dla toczącego się, w związku z wniesieniem przez Stronę odwołania z dnia [...] lipca 2018 r...

I FSK 1641/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

Izby Skarbowej za ten sam okres. W ocenie strony, rozstrzygnięcie przez sąd administracyjny w przedmiocie złożonej skargi, stanowi zagadnienie wstępne w stosunku...
organowi naruszenie art. 201 § 1 pkt 2, § 2 i § 3 Ordynacji podatkowej, poprzez uznanie, że w sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne, a w konsekwencji bezpodstawną odmowę...

I SA/Op 403/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-14

od rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd zagadnienia prawnego, a nie faktycznego, w drodze orzeczenia - wyroku, postanowienia, decyzji. Samo zagadnienie wstępne...
przez inny organ lub sąd pozostaje w takim związku z postępowaniem podatkowym, iż bez tego rozstrzygnięcia nie jest możliwe rozstrzygnięcie danej sprawy. Zagadnienie wstępne...

I SA/Op 364/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-11-16

, a nie faktycznego, w drodze orzeczenia - wyroku, postanowienia, decyzji. Samo zagadnienie wstępne jest związane z wystąpieniem przeszkody, która uniemożliwia...
pozostaje w takim związku z postępowaniem podatkowym, iż bez tego rozstrzygnięcia nie jest możliwe rozstrzygnięcie danej sprawy. Zagadnienie wstępne powstaje zatem wówczas...

I SA/Op 249/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-07-25

fizycznych, a także na wynik postępowań podatkowych w sprawie rozliczenia podatku VAT i CIT przez Spółkę. Zagadnieniem wstępnym może być także wynik postępowania karnego...
przez inny organ lub sąd. Zatem samo zagadnienie wstępne jest związane z wystąpieniem przeszkody, która uniemożliwia rozstrzygnięcie sprawy podatkowej. Natomiast postępowanie...

III SA/Gl 1402/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-17

jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia...
wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji., Przy czym przez 'zagadnienie wstępne' należy rozumieć zagadnienie, którego rozstrzygnięcie, przez inny organ...

I SA/Sz 661/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-05

wstępnym. W związku z powyższym organ I Instancji stwierdził, że wyrok sądu w sprawie karnej również nie rozstrzygnie zagadnienia wstępnego niezbędnego dla rozpatrzenia...
, jak tylko tak, że wyrok sądu rozstrzygać będzie o zagadnieniach wstępnych dla postępowania podatkowego i zachodzi przesłanka z art. 201 § 1 pkt 2 O.p., Po rozpoznaniu zażalenia strony...

I FSK 924/20 - Wyrok NSA z 2020-10-14

, że 'zagadnieniem wstępnym', o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p. jest kwestia o charakterze otwartym (nie przesądzona), mająca znaczenie prawne i wywołująca bezpośrednią...
o zawieszenie postępowania, albowiem w niniejszej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne;, 2) art. 151 p.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w związku...

I FSK 9/18 - Wyrok NSA z 2020-10-16

za czerwiec 2013 r., wystąpiło zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 o.p., 4.2. Sąd pierwszej instancji uznał, że prawomocne zakończenie postępowania...
w Gdańsku wskazał, że zagadnieniem wstępnym nie jest zagadnienie o charakterze faktycznym (w zakresie ustaleń faktycznych), a z takim, w jego ocenie, mamy do czynienia...

I FSK 1655/17 - Wyrok NSA z 2020-10-14

w Gdańsku uznał, że ta nie była zasadna., Sąd podniósł w szczególności, że 'zagadnieniem wstępnym', o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p. jest takie zagadnienie...
r., podczas gdy w sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne;, 2) art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w związku z art. 217 § 1 i § 2 O.p. w zw...
1   Następne >   +2   +5   +10   100