Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

III SA/Po 189/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-08

jest to zagadnienie wstępne, od którego uzależnione jest rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji., Skarżąca Spółka wniosła zażalenie kwestionując wskazaną przez organ podstawę prawną...
zapytanie prejudycjalne WSA w Gliwicach do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie może być uznane za 'zagadnienie wstępne' w rozumieniu przepisów tej ustawy. Skarżąca...

I SA/Kr 369/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-20

sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie...
. Nie może bowiem budzić wątpliwości, że mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym, którego rozstrzygnięcie wpływa na wynik postępowania toczącego się przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...

I SA/Kr 2151/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-23

sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie...
. Nie może bowiem budzić wątpliwości, że mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym, którego rozstrzygnięcie wpływa na wynik postępowania toczącego się przez Wojewódzkim Sądem...

II FSK 118/13 - Wyrok NSA z 2015-02-11

, zadane przez WSA w Gliwicach pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni prawa unijnego należało uznać w rozpatrywanej sprawie za zagadnienie wstępne. Postanowieniem z dnia...
postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez TSUE sprawy o sygn. C-212/10, uznając pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni prawa unijnego skierowane do TSUE za zagadnienie wstępne...

III SA/Po 562/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-17

za zagadnienie wstępne., Postanowieniem z dnia 12 marca 2011 r. wydanym na podstawie art. 205 § 1 i art. 205 a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej podjął z urzędu...
za zagadnienie wstępne., Należy również zwrócić uwagę na to, że art. 74 pkt 1 i art. 77 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej nie warunkują powstania nadpłaty, jak również nie wiążą...

I SA/Sz 1244/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-02

, z wyjątkiem osób, o których mowa w pkt 2 , tj. z wyjątkiem małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma, macochy., Organ odwoławczy stwierdził, że w stanie...
doręczenia wezwania;, 2. przepisu art. 201 § 1 O.p. poprzez niezawieszenie postępowania podatkowego do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. wydania orzeczenia sądu...

III SA/Po 563/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-04

do czasu wydania wyroku przez ETS, traktując ten wyrok jako zagadnienie wstępne a następnie orzekł pozytywnie w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nadpłaty już po wydaniu...
wstępnego, od którego uzależnione jest rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy podatkowej, a organ podatkowy powinien samodzielnie dokonać ustalenia stanu faktycznego sprawy...

II FSK 116/13 - Wyrok NSA z 2015-02-11

przez TSUE, organ podatkowy zawiesił postępowanie do czasu wydania wyroku przez TSUE, traktując ten wyrok jako zagadnienie wstępne a następnie orzekł pozytywnie...
unijnego skierowane do TSUE za zagadnienie wstępne. Postępując konsekwentnie, Naczelnika US w decyzji z dnia 4 sierpnia 2011 r., nr [...], powołując wyrok TSUE z dnia 16...

I SA/Wr 746/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-07

nie jest władny samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, które powstało lub wyłoniło się w toku postępowania sądowego. Tylko wówczas zawieszenie postępowania może okazać...
?, Uznając, że rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia prawnego będzie miało istotne znaczenie dla oceny prawidłowości stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej wyrażonego...

I SA/Gl 364/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-27

dla rozstrzygnięcia postępowania podatkowego i mógłby stanowić zagadnienie wstępne, a wydanie decyzji uzależnione byłoby od jego rozpatrzenia, ( art. 199 a Ordynacji podatkowej...
postępowania ze względu na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego ( postępowania cywilnego w sprawie o zapłatę, w której skarżący twierdził, że nigdy...
1   Następne >   +2   +5   8