Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Gl 195/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-01

listopada 2004 r., sygn. akt. GSK 1060/04, w którym sąd orzekł, iż zagadnienie wstępne zachodzi w sytuacji, gdy w ramach przedmiotu sprawy administracyjnej występuje...
w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]'., Wyjaśniono przy tym, że zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2...

I SA/Gl 719/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-14

przyczynowy pomiędzy rozstrzyganą sprawą, a zagadnieniem wstępnym, przy czym jak skonstatował zagadnienie wstępne występuje w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie uwarunkowane...
i orzecznictwie przyjmuje się, że 'zagadnienie wstępne' dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależnione...

II FSK 2489/11 - Wyrok NSA z 2013-08-22

swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie i wniósł o oddalenie skargi., 3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalając skargę wskazał, że, zagadnienie wstępne...
i wydanie decyzji podatkowej mogą mieć wpływ ustalenia faktyczne dokonane przez inny organ lub sąd. Jeżeli 'zagadnienie wstępne' wykazuje jedynie pośredni związek...

I SA/Sz 818/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-07

Urzędu Patentowego jest niewątpliwie zagadnieniem wstępnym obligującym organ podatkowy do zawieszenia postępowania. Strona przedstawiła argumenty, świadczące...
sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym. Treścią zagadnienia wstępnego - jak wywiódł organ odwoławczy - może być wypowiedź...

I SA/Łd 238/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-10

rozstrzygnięcia jest czy okoliczności podnoszone przez pełnomocnika uznać należy za zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie., Zgodnie z bogatym...
orzecznictwem sądów administracyjnych zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w cytowanym przepisie jest sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej...

III SA/Wa 1533/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

sprawy podatkowej i wydaniem decyzji, kwestia ta nie może być uznana za zagadnienie wstępne i nie obliguje organu podatkowego do zawieszenia postępowania. Zależności...
w wyroku z 9 października 2019 roku w sprawie sygn. akt I SA/Ol 459/19 wyjaśnił, że zagadnienie wstępne wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej...

I SA/Lu 711/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-01-31

publicznej., Na gruncie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej zagadnienie wstępne należy rozumieć jako rozstrzygnięcie całkowicie autonomicznych spraw / które mają inny...
skarżąca Spółka ponawiała argumentację skargi. Wskazywała na brak podstawy prawnej zawieszenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jej zdaniem zagadnienie wstępne ma charakter...

I SA/Po 480/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-29

zagadnienie wstępne, którego uprzednie rozpoznanie warunkuje możliwość rozstrzygnięcia sprawy i w konsekwencji przyjęcie, że nie zachodzą podstawy do zawieszenia...
. Zagadnienie wstępne w rozumieniu ww. przepisu zachodzi w sytuacji, gdy w ramach przedmiotu sprawy administracyjnej występuje jako jej element kwestia, której uprzednie...

II FSK 1133/05 - Wyrok NSA z 2006-09-13

postępowania restrukturyzacyjnego nie miało podstaw prawnych. W ocenie autora skargi kasacyjnej zagadnienie wstępne ma charakter autonomiczny w stosunku do wymagającego...
. 1291/, nie stanowi 'zagadnienia wstępnego', gdyż nie jest rozstrzygnięciem w sprawie. W postępowaniu restrukturyzacyjnym opinia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji...

I SA/Rz 687/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-12-14

zagadnienia wstępnego, które jednak nie występuje, jako że pomiędzy ww. sprawami nie zachodzi bezpośrednia zależność tego typu, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego...
stanowiłoby obligatoryjną podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. Ponadto rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego musi pozostawać w gestii innego organu lub sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   56