Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Gl 195/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-01

listopada 2004 r., sygn. akt. GSK 1060/04, w którym sąd orzekł, iż zagadnienie wstępne zachodzi w sytuacji, gdy w ramach przedmiotu sprawy administracyjnej występuje...
w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]'., Wyjaśniono przy tym, że zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2...

II FSK 1532/20 - Wyrok NSA z 2023-01-24

było zagadnieniem wstępnym nieustalonym przez organy podatkowe ostateczną decyzją podatkową w chwili wydania decyzji, a ponadto w tej sprawie orzeka również Sąd Rejonowy...
decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Na zagadnienie wstępne składają się więc następujące elementy konstrukcyjne: 1...

I SA/Gl 719/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-14

przyczynowy pomiędzy rozstrzyganą sprawą, a zagadnieniem wstępnym, przy czym jak skonstatował zagadnienie wstępne występuje w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie uwarunkowane...
i orzecznictwie przyjmuje się, że 'zagadnienie wstępne' dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależnione...

II FSK 2489/11 - Wyrok NSA z 2013-08-22

swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie i wniósł o oddalenie skargi., 3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalając skargę wskazał, że, zagadnienie wstępne...
i wydanie decyzji podatkowej mogą mieć wpływ ustalenia faktyczne dokonane przez inny organ lub sąd. Jeżeli 'zagadnienie wstępne' wykazuje jedynie pośredni związek...

I SA/Sz 818/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-07

Urzędu Patentowego jest niewątpliwie zagadnieniem wstępnym obligującym organ podatkowy do zawieszenia postępowania. Strona przedstawiła argumenty, świadczące...
sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym. Treścią zagadnienia wstępnego - jak wywiódł organ odwoławczy - może być wypowiedź...

I SA/Łd 238/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-10

rozstrzygnięcia jest czy okoliczności podnoszone przez pełnomocnika uznać należy za zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie., Zgodnie z bogatym...
orzecznictwem sądów administracyjnych zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w cytowanym przepisie jest sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej...

III SA/Wa 1533/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

sprawy podatkowej i wydaniem decyzji, kwestia ta nie może być uznana za zagadnienie wstępne i nie obliguje organu podatkowego do zawieszenia postępowania. Zależności...
w wyroku z 9 października 2019 roku w sprawie sygn. akt I SA/Ol 459/19 wyjaśnił, że zagadnienie wstępne wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej...

I SA/Lu 711/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-01-31

publicznej., Na gruncie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej zagadnienie wstępne należy rozumieć jako rozstrzygnięcie całkowicie autonomicznych spraw / które mają inny...
skarżąca Spółka ponawiała argumentację skargi. Wskazywała na brak podstawy prawnej zawieszenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jej zdaniem zagadnienie wstępne ma charakter...

I SA/Po 480/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-29

zagadnienie wstępne, którego uprzednie rozpoznanie warunkuje możliwość rozstrzygnięcia sprawy i w konsekwencji przyjęcie, że nie zachodzą podstawy do zawieszenia...
. Zagadnienie wstępne w rozumieniu ww. przepisu zachodzi w sytuacji, gdy w ramach przedmiotu sprawy administracyjnej występuje jako jej element kwestia, której uprzednie...

II FSK 1133/05 - Wyrok NSA z 2006-09-13

postępowania restrukturyzacyjnego nie miało podstaw prawnych. W ocenie autora skargi kasacyjnej zagadnienie wstępne ma charakter autonomiczny w stosunku do wymagającego...
. 1291/, nie stanowi 'zagadnienia wstępnego', gdyż nie jest rozstrzygnięciem w sprawie. W postępowaniu restrukturyzacyjnym opinia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji...
1   Następne >   +2   +5   +10   60