Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Gl 948/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-05

kapitale i skutków prawnych oświadczenia o przeniesieniu na rzecz Spółki własności nieruchomości, stanowi zagadnienie wstępne i ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy...
z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia, gdy łącznie spełnią się cztery przesłanki:, 1) wyłoni się ono w toku postępowania,, 2) jego rozstrzygnięcie należy do innego organu...

I SA/Rz 799/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

(postanowienie NSA z dnia 21 listopada 1996 r. sygn. akt I SA/Kr 519/96, LEX nr 28934). Inaczej nieco określić można zagadnienie wstępne, że jest to sytuacja...
sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, którego ocena, gdyby ono samo w sobie mogło być przedmiotem odrębnego postępowania, należy ze względu na jego przedmiot...

I SA/Sz 1143/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-22

- administracyjne tj. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w niniejszym przepisie., W uzasadnieniu złożonego...
albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Ponadto Podatnicy wskazali, że z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia...

I SA/Sz 1142/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Administracyjnego w Warszawie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w niniejszym przepisie., W uzasadnieniu złożonego zażalenia Podatnik wskazał, że dokonana...
. Ponadto Podatnik wskazał, że z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej...

I SA/Gl 745/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-13

od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy oraz 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia...
wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Przez zagadnienie wstępne, o którym mowa w ww. przepisie należy rozumieć pewną kwestię o charakterze otwartym (tzn...

I SA/Gl 746/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-13

od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy oraz 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia...
wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Przez zagadnienie wstępne, o którym mowa w ww. przepisie należy rozumieć pewną kwestię o charakterze otwartym (tzn...

III SA/Wa 1987/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-04

stanowi zagadnienie wstępne dla postępowania w sprawie określenia wysokości dochodów z nieujawnionych źródeł, w którym podatnik powołał się na darowiznę. Pełnomocnik...
., Według pełnomocnika Strony nie można zgodzić się z poglądem organu pierwszej instancji, że zagadnienie wstępne występuje tylko wówczas, gdy z przepisów prawa wynika...

I SA/Łd 207/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-07-08

., Zagadnienie wstępne wiąże się zatem z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy podatkowej stanowiąc przesłankę negatywną jurysdykcyjnego postępowania...
podatkowego. Z przywołanego przepisu O.p. wynika, że zagadnienie wstępne, o którym w nim mowa, to zagadnienie, na które składają się następujące elementy konstrukcyjne...

III SA/Wa 2527/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-10

, że w tej sprawie występuje tzw. zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 o.p. Organ wyjaśnił, że zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 o.p., dotyczy...
w dniu 26.03,2020r. W sprawie nie zachodzi bowiem przesłanka zawieszenia postępowania., Zagadnienie wstępne nie powstaje w przypadku, gdy na rozpatrzenie i wydanie...

II FSK 2415/18 - Wyrok NSA z 2021-01-14

i w związku z tym nie może być zakwalifikowane jako zagadnienie wstępne - co zostało szeroko uzasadnione w przedmiotowym postanowieniu., Jednocześnie sąd zwrócił uwagę...
zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy;, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100