Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Rz 805/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-10-27

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu, a rozstrzygnięcie właściwego sądu administracyjnego...
wskazanego wyżej wyroku WSA w R. Wydanie przez NSA oczekiwanego wyroku stanowi w ocenie organu odwoławczego - podzielającego stanowisko organu I instancji - zagadnienie wstępne...

II OSK 1922/19 - Wyrok NSA z 2022-07-04

przesłankę wydania decyzji. Sytuacja taka zachodzi wówczas, gdy organ nie dysponuje elementem pozwalającym na wydanie w ogóle decyzji. Tak więc zagadnieniem wstępnym...
o warunkach zabudowy stanowi zagadnienie wstępne w stosunku do postępowania legalizacyjnego. Konieczność zawieszenia postępowania nie ustaje momentem wydania ostatecznego...

II SA/Ol 761/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-30

i nieruchomością inwestora. Wyznaczenie granic tych nieruchomości, stanowiło w ocenie wnioskodawcy, zagadnienie wstępne decydujące o prawidłowej odległości lokalizacji...
sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, gdyż postępowanie rozgraniczeniowe nie ma wpływu na przebieg postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Brak jest zatem...

II SA/Po 456/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-12

lokalizacji inwestycji, stanowiące zagadnienie wstępne, nie zostało jeszcze zakończone. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu złożono bowiem skargę na postanowienie...
§ 2 kpa)., Przez pojęcie 'zagadnienie wstępne' rozumie się sytuacje, w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie, która jest przedmiotem postępowania...

II SA/Po 1073/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-06

prawnego. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu...
poświadczonej służebności przejazdu i przejścia/ służebności drogi koniecznej dla przedmiotowego terenu. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisu art. 97 §1 pkt 4 kpa...

II SA/Kr 1525/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-06

, jeżeli rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji nie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., 'Zagadnienie wstępne', o jakim mowa w art. 97 § 1...
koniunkcji wskazuje, że chodzi o wydanie decyzji w wyniku rozpatrzenia sprawy, tzn. decyzji rozstrzygającej sprawę co do istoty. Zagadnienie wstępne...

IV SA/Wa 2383/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-20

wstępne, o jakim mowa w art. 97 § 1 k.p.a. Powołując się na orzecznictwo sądowo administracyjne i poglądy doktryny organ uznał, że zagadnieniem wstępnym mogą być kwestie...
danej kwestii prawnej o ile istnieje związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym. Odnosząc...

II SA/Gd 274/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-10

zagadnienie wstępne w postępowaniu dotyczącym wydania pozwolenia na budowę), że do czasu wpisu do rejestru można prowadzić postępowanie administracyjne w przedmiocie...
celu publicznego zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. nie jest niejako automatycznie kwestia, czy dany obiekt budowlany lub obszar winien zostać...

II SA/Po 902/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-22

decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd'. Przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne o charakterze...
można uznać za tzw. zagadnienie wstępne. Bowiem jest to zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej...

II SA/Po 901/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-22

: gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd'. Przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne...
ma sens. Zagadnienie to jednoznacznie można uznać za tzw. zagadnienie wstępne. Bowiem jest to zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku...
1   Następne >   +2   +5   +10   32