Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

I SA/Ol 715/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-11

zawiesił to postępowanie ., Powołując się na doktrynę i orzecznictwo , organ stwierdził ,że przyjmuje się , iż zagadnieniem wstępnym mogą być wyłącznie zagadnienia...
danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych sprawy , gdyż należy to wyłącznie do obowiązków organu prowadzącego...

I SA/Wa 504/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-16

[...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego postanawia przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
ze skargi J.P. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. Jednocześnie Sąd przyznał...

II SA/Po 24/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-25

, naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 ponieważ istnieje zagadnienie wstępne, od którego uprzedniego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie niniejszej sprawy., Po rozpoznaniu...
wstępne, od którego uprzedniego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie niniejszej sprawy, naruszenie art. 40 § 2 kpa ponieważ zaskarżana decyzja nie została doręczona...

II SA/Ol 781/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-30

od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wskazano, iż przyczyną zawieszenia postępowania w oparciu o powołaną przesłankę nie może być okoliczność, którą...

II GSK 982/08 - Wyrok NSA z 2009-06-02

prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego sprzedaży napojów alkoholowych osobom małoletnim. Z uwagi na brak zagadnienia wstępnego będącego podstawą...

I FSK 380/06 - Wyrok NSA z 2006-12-21

zagadnienia wstępnego, o którym mowa w art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Wynik postępowania karnego nie przesądza bowiem o braku odpowiedzialności za niezapłacone...

II GSK 471/13 - Wyrok NSA z 2014-07-03

, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, to jest:, 1. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. przez zastosowanie i przyjęcie, że Dyrektor Izby Celnej w P., w toku wstępnej...
wyjaśniona przez organ na etapie wstępnej kontroli odwołania, a brak jej przeprowadzenia uzasadnia wniosek o innym naruszeniu przepisów postępowania, które mogło mieć istotny...

I FSK 1400/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-28

dostrzeżonych braków. W wyniku wstępnego badania złożonej przez M. D. (dalej: skarżący) skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25...
postępowania' nie mogą być utożsamiane - odrębność tych zagadnień z punktu widzenia postępowania sądowoadministracyjnego wynika choćby ze sformułowania art. 3 § 2 pkt 8 i 9...

II FSK 1558/05 - Wyrok NSA z 2006-12-12

także sposób rozliczenia przez skarżących wydatków z tytułu opłat wstępnych, tzw. czynszów inicjalnych, wynikających z zawartych przez spółkę w 2000 r. umów leasingowych...
, że orzecznictwo dotyczące tego zagadnienia jest zgodne co do tego, że czynszów inicjalnych nie można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku podatkowego, dotyczą...

I FSK 334/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-04

., Niezasadny jest także zarzut naruszenia art. 57 § 1 tej ustawy. Przepis ten w części wstępnej stanowi, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym...
co do tego, czy obejmuje ono reprezentowanie skarżącego w postępowaniu przed sądem administracyjnym, a właśnie tego zagadnienia dotyczyło powołane w skargach kasacyjnych postanowienie...
1   Następne >   2