Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

I SA/Łd 192/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-12

[...])., Zdaniem Dyrektora Izby Celnej w przedmiotowej sprawie pojawiło się zagadnienie wstępne, które miało bezpośredni związek z rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji...
., W ocenie strony skarżącej w sprawie nie zachodziło zagadnienie wstępne o jakim mowa we wspomnianym już art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Zagadnienie...

I SA/Łd 195/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-12

w Ł. z [...] r. (sygn. akt [...])., Zdaniem Dyrektora Izby Celnej w przedmiotowej sprawie pojawiło się zagadnienie wstępne, które miało bezpośredni związek...
podatkowej przez nienależyte odniesienie się do argumentacji podatnika wyrażonej w toku postępowania., W ocenie strony skarżącej w sprawie nie zachodziło zagadnienie wstępne...

I SA/Łd 194/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-12

. z 7 [...] r. (sygn. akt [...])., Zdaniem Dyrektora Izby Celnej w przedmiotowej sprawie pojawiło się zagadnienie wstępne, które miało bezpośredni związek z rozpatrzeniem...
nie zachodziło zagadnienie wstępne, o jakim mowa we wspomnianym już art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Zagadnienie takie powinno bowiem stanowić przeszkodę całkowicie...

I SA/Łd 196/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-12

. z [...] r. (sygn. akt [...])., Zdaniem Dyrektora Izby Celnej w przedmiotowej sprawie pojawiło się zagadnienie wstępne, które miało bezpośredni związek z rozpatrzeniem...
podatkowej przez nienależyte odniesienie się do argumentacji podatnika wyrażonej w toku postępowania., W ocenie strony skarżącej w sprawie nie zachodziło zagadnienie wstępne...

I GSK 792/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

, stosunku lub zdarzenia prawnego albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną...
akcyzowym nie stanowi zagadnienia wstępnego w sprawie dotyczącej określenia wysokości opłaty paliwowej, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p., 3. Skorzystanie w postępowaniu...

I GSK 980/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

. Z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej uwarunkowane jest uprzednim...
od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Przez określenie zagadnienia wstępnego należy rozumieć pewną kwestię o charakterze otwartym (tzn...

IV SA/Wa 3330/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-19

rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym (zob. wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2013 r., sygn. I OSK 2108/11). Samo stwierdzenie, że wynik innego postępowania...
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Dotyczy tzw. kwestii prejudycjalnej i odnosi się do sytuacji, gdy w toczącym się postępowaniu administracyjnym...

III SA/Po 249/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-15

skarga jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia uzależniony jest wynik sprawy dotyczącej opłaty paliwowej za miesiąc grudzień 2007 r., Po rozpatrzeniu...
przez sąd w sprawie decyzji określającej nie stanowi zagadnienia wstępnego, o którym mowa w ww. przepisie., W skardze złożonej do tutejszego Sądu na decyzję organu II...

III SA/Kr 534/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-01

stanowiła zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie tego postępowania. Zasadnie zatem zawieszono przedmiotowe postępowanie administracyjne. Wyrok Sądu Okręgowego z dnia...
, bo postępowanie to nie kreowało zagadnienia wstępnego., Odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji złożył również Z. G. zarzucając błąd w ustaleniach faktycznych, polegający...

III SA/Po 786/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-08

na to, że wydanie decyzji w postępowaniu podatkowym było uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,, - art. 124 Ordynacji podatkowej...
z kontrahentów skarżącego - nabywcy oleju opałowego, która nie stanowiła zagadnienia wstępnego w sprawie dotyczącej opłaty paliwowej., Dodać przy tym należy...
1   Następne >   +2   6