Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

II FSK 1915/11 - Wyrok NSA z 2011-12-22

prejudycjalnego przez inny organ lub sąd wydanie decyzji nie będzie możliwe. Ponadto wskazano, że zagadnienie wstępne wiąże się z wystąpieniem przeszkody...
, że w sprawie nie zachodzi przesłanka do zawieszenia postępowania, tzn. 'zagadnienie wstępne' lub 'kwestia prejudycjalna', gdyż określenie wysokości zobowiązania podatkowego...

II FSK 1980/11 - Wyrok NSA z 2011-12-22

decyzją ostateczną z 22 listopada 2010 r. Skoro przed organem odwoławczym nie ma żadnej innej sprawy dotyczącej skarżącej, zagadnienie wstępne wyłonić się nie mogło...
jest podatek od nieruchomości. Nie ma więc ono charakteru zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p.. Zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie...

II FSK 1891/11 - Wyrok NSA z 2011-12-22

- jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Zgodnie bowiem z treścią art. 201 § 1 pkt 2 O.p. organ podatkowy zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy...
, z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prawnej. Nie powstaje...

III SA/Wa 3142/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-31

na rozprawie wniosku strony skarżącej o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na zagadnienie wstępne, którym jest badanie legitymacji procesowej w sprawie...

I SA/Wr 2372/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-06

w warunkach wyłączenia spod obowiązku opłaty (art. 15 ust. 2b u.p.o.l.), czy też wyłączenie go nie dotyczy. Innymi słowy, wstępnym a jednocześnie podstawowym kryterium...
, że zagadnienie miejsca dokonywania sprzedaży wymaga dokładnego ustalenia w postępowaniu podatkowym, tak ażeby możliwe było określenie, czy dany podmiot dokonuje sprzedaży...

I SA/Wr 294/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-22

. 2b u.p.o.l.), czy też wyłączenie go nie dotyczy. Innymi słowy, wstępnym a jednocześnie podstawowym kryterium wyprowadzenia obowiązku w opłacie targowej...
jest sprzedaż pod warunkiem, że nie będzie to miejsce w budynku lub w jego części., W świetle powyższego należało uznać, że zagadnienie miejsca dokonywania sprzedaży wymaga...

I SA/Wr 1990/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-05

zawrzeć od razu w samej treści umowy agencyjnej., Odnosząc poczynione uwagi wstępne do treści przedłożonej przez skarżącą umowy wymaga uporządkowania przede wszystkim...
nie podlega świadczenie usług, lecz wyłącznie sprzedaż towarów., Co się zaś tyczy (spornego w sprawie) zagadnienia odnośnie do samego charakteru prawnego towaru w postaci...

I SA/Wr 1908/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-05

tej formy zastępstwa i nie ma przeszkód, dla których wymagane umocowanie dający zlecenie mógł zawrzeć od razu w samej treści umowy agencyjnej., Odnosząc poczynione uwagi wstępne...
się bowiem w orzecznictwie sądowym, opłacie targowej nie podlega świadczenie usług, lecz wyłącznie sprzedaż towarów., Co się zaś tyczy (spornego w sprawie) zagadnienia odnośnie do samego...

I SA/Wr 1989/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-05

agencyjnej., Odnosząc poczynione uwagi wstępne do treści przedłożonej przez skarżącą umowy wymaga uporządkowania przede wszystkim kwestia samego rodzaju zawartej przez skarżącą...
świadczenie usług, lecz wyłącznie sprzedaż towarów., Co się zaś tyczy (spornego w sprawie) zagadnienia odnośnie do samego charakteru prawnego towaru w postaci kuponu...

I SA/Wr 1988/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-05

, dla których wymagane umocowanie dający zlecenie mógł zawrzeć od razu w samej treści umowy agencyjnej., Odnosząc poczynione uwagi wstępne do treści przedłożonej przez skarżącą umowy...
się bowiem w orzecznictwie sądowym, opłacie targowej nie podlega świadczenie usług, lecz wyłącznie sprzedaż towarów., Co się zaś tyczy (spornego w sprawie) zagadnienia...