Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

II SA/Op 164/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-06-15

organowi, który wydał decyzję;, 6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;, 7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte...
do jej prawidłowego rozstrzygnięcia, nie zostały wyjaśnione przez organ pierwszej instancji. W tym zakresie wskazał, że zasadniczym zagadnieniem wymagającym przeprowadzenia...

II OSK 843/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Sąd podniósł, że zachowanie przez stronę terminu do wniesienia sprzeciwu stanowi warunek jego dopuszczalności i obok warunków formalnych podlega ocenie Sądu już na wstępnym...
prawnego, czy też przez pryzmat zagadnienia związanego z możliwością otwarcia stronie reprezentowanej przez pełnomocnika prawa do zaskarżenia decyzji w terminie wyznaczonym...

II SA/Łd 949/23 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2023-11-21

sprzeciwu przez nielegitymowany do tego podmiot. Ustalenie zakresu tej legitymacji następuje w postępowaniu wstępnym, a oczywisty brak legitymacji do wniesienia sprzeciwu...
zagadnienia: przedmiot sprzeciwu oraz jego stronę podmiotową, wskazując kto jest uprawniony do skorzystania z tej instytucji procesowej i w jakim zakresie. W dalszej...