Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 2385/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-17

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;, c) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., W opinii organu zawieszenie postępowania w sprawie...
w sprawie unieważnienia przetargu za zagadnienie wstępne w stosunku do postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości jest niedopuszczalne., W skardze złożonej...

II SA/Go 515/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-27

o jaki organ chodzi i na czym polega to zagadnienia wstępne., Zażalenie na postanowienie wnieśli S. i R.G., choć podpisał je tylko R.G.. W uzasadnieniu zażalenia podał...
to rozstrzygnięcie., W sprawie o wymeldowanie wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny podkreślał, że takim zagadnieniem wstępnym może być wytoczenie sprawy z powództwa cywilnego...

VI SA/Wa 119/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-16

, że w przypadku niewystąpienia o rozstrzygnięcie w/w zagadnienia wstępnego załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie., Postanowienie zostało...
prawidłowe uznanie, że sporne stanowiska zgłaszającego i wpółtwórcy A. W. stanowią zagadnienie wstępne i uzasadniają wydanie postanowienia zgodnie z art. 97 § 1 pkt. 4...

II OSK 1803/13 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

, a zatem musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie...
postępowania na tej podstawie nie jest dopuszczalne. W ocenie GINB, organ I instancji słusznie uznał, że zagadnieniem wstępnym nie jest w niniejszej sprawie okoliczność...

II SA/Ke 450/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-10-19

I instancji. Strona skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów postępowania, m.in. art. 97 § 1 pkt 4 kpa, gdyż w sprawie występuje zagadnienie wstępne, o którym mowa w tym przepisie...
Budowlanego z [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie rozbudowy wieży telekomunikacyjnej, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego jakim w tej sprawie...

II SA/Ke 193/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-04-30

postępowania rozgraniczeniowego nie jest zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie. Wynik rozpatrzenia wniesionych na to postanowienie zażaleń, które są niezaskarżalne...
Miasta i Gminy w przedmiocie zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, na podstawie art. 138 § 1 pkt 2...

II SA/Bk 576/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-02-14

zagospodarowania przestrzennego, jest nieprawomocny a tym samym powstało zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. uzasadniające zawieszenie postępowania z mocy prawa...
do ewentualnego zawieszenia postępowania. Zdaniem Kolegium, postępowanie w sprawie legalności aktu prawa miejscowego, determinującego treść decyzji, nie jest zagadnieniem wstępnym...

II OSK 590/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-12

jest bowiem rozstrzygać sprawę administracyjną z uwzględnieniem wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych istniejących w chwili orzekania. Zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia...
administracji publicznej do zawieszenia postępowania w sytuacji gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

II OSK 920/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-12

administracyjną z uwzględnieniem wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych istniejących w chwili orzekania. Zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia zależy 'rozpatrzenie...
Budowlanego wnioski o zawieszenie postępowania są nieuzasadnione bowiem wskazywana przez strony przesłanka nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt...

II SA/Wr 399/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-20

rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w J., w granicach działki nr 280/7 stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisów art. 97 §...
. Zdaniem skarżącego powołany przez SKO przepis art. 97 § 1 pkt 4 kpa stanowić może podstawę do zawieszenia, gdy zagadnienie wstępne pojawia się w trakcie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   53