Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II OSK 2537/19 - Wyrok NSA z 2022-07-12

. Naczelny Sąd Administracyjny w niniejszym składzie podziela stanowisko doktryny i orzecznictwa, w myśl którego z zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...
w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym jest określona w przepisach prawa materialnego przesłanka wydania decyzji administracyjnej...

I SAB/Wa 99/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-23

ze skargi U. R. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania w celu rozpatrzenia zagadnienia wstępnego postanawia...
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania w celu rozpatrzenia zagadnienia wstępnego., Odpis nieprawomocnego postanowienia...

II OSK 22/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-21

zagadnienia wstępnego pozwalającego na podważenie decyzji dotychczasowej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozpoznając skargę A. D. nie dopatrzył się uchybień...
z art.1.45 § 1 pkt 7 k.p.a., bowiem w przedmiotowej sprawie nie doszło do rozstrzygnięcia żadnego zagadnienia wstępnego., Ponadto Sąd wskazał, iż nie mieszczą...

I OSK 230/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-27

k.p.a. - wystąpi do właściwego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, albo wezwie strony do wystąpienia o to w oznaczonym terminie, chyba że strona...
jednoznacznie, iż w pierwszej kolejności to organ administracji powinien dążyć do rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. Tymczasem Sąd pierwszej instancji przyjął za prawidłowe...

II SA/Bk 496/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-12-18

, który wydał zaskarżone orzeczenie (vide: M. Piłaszewicz, Glosa 2004/6/12 - t. 8, Braki skargi kasacyjnej - zagadnienia wstępne)., Przenosząc powyższe uwagi na grunt...

I FSK 479/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-07

znaczenie dla rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy i udzielenia odpowiedzi dotyczącej zagadnienia wstępnego co do legitymacji prawnej Dyrektora Izby Celnej w P...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ przedstawił składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne zmierzające...

I SA/Ol 764/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-07-03

postępowania) który skutecznie wniósł skargę kasacyjną. Z kolei warunkiem wstępnym wniesienia skargi kasacyjnej jest otrzymanie wyroku sądu I instancji wraz z uzasadnieniem...
się na pozostałych. Innym zagadnieniem jest oddziaływanie orzeczenia sądu na byt zaskarżonego aktu, który niepodzielnie dotyczy praw bądź obowiązków kilku osób. Oczywiście...

I OZ 146/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-02

obejmuje wstępne badanie skargi kasacyjnej mające na celu przygotowanie tego środka zaskarżenia do przedstawienia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Odbywa się on w sądzie...
się potrzeba zbadania zagadnienia dopuszczalności skargi kasacyjnej, o czym była mowa wcześniej., Wychodząc z powyższych założeń, Naczelny Sąd Administracyjny uznał...

I SA/Ol 286/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-10-07

zważył, co następuje:, Wstępne badanie wymogów formalnych skargi kasacyjnej z dnia 6 września 2010 r. złożonej przez pełnomocnika wspólnika Spółki cywilnej A doprowadziło...
i ich wspólników - Wybrane zagadnienia - materiały na konferencję Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, Popowo 18-20 października 1999 r., Warszawa, wrzesień 1999 r...

II OSK 944/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

nie rozpatrywał jednak merytorycznie skargi, gdyż po jej wstępnej kontroli stwierdził, iż przedmiotowa kwestia nie mieści się w katalogu spraw określonych w art. 3 § 2 P.p.s.a....
sądowoadministracyjnej wskazanej w skardze oraz brak ustosunkowania się w uzasadnieniu orzeczenia Sądu I instancji do wszystkich spornych zagadnień sprawy, adekwatnego do stanu...