Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II OSK 1002/18 - Wyrok NSA z 2018-07-11

w ocenie Sądu przyjąć, że okoliczność ta stanowi zagadnienie wstępne i zawiesić postępowanie prowadzone przed SKO., Skargi kasacyjne od powyższego wyroku wniosło...
, że prowadzone przed sądem powszechnym postępowanie karne wobec J. Ł. o znęcanie się nad zwierzętami stanowi zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania...

IV SAB/Wa 605/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-29

wstępnego do sądu powszechnego. Organ pierwszej instancji decyzją z [...] listopada 2017 r. samodzielnie rozstrzygnął zagadnienie prawne, stwierdzając, że podmioty...
, Burmistrz [...] postanowieniem z [...] lipca 2017 r. podjął zawieszone z urzędu postępowanie, ponieważ skarżący nie wystąpił we wskazanym terminie o rozstrzygnięcie zagadnienia...

II SA/Sz 218/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-03-05

postępowania, o których mowa w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Rozstrzygnięcie w sprawie nieważności decyzji o czasowym odebraniu zwierząt nie stanowi zagadnienia wstępnego...

II SA/Gl 1294/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-27

którego organ drugiej instancji postanowieniem z dnia [...] r. nr [...] zawiesił z urzędu przedmiotowe postępowanie 'do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. wyroku Sądu...

II SA/Gl 987/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-06

organu nadzoru nie wpłynęłoby na prawidłowość samego rozstrzygnięcia., Po przedstawieniu rozważań wstępnych przyjdzie teraz odnieść się do poszczególnych zarzutów...
. Tak sformułowany zarzut doznał rozwinięcia w podnoszonych przez organ nadzoru zarzutach, jednakże w samym rozstrzygnięciu odwołano się do tego przepisu. Już wstępna analiza...

II SA/Ke 413/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-31

wstępnym tego przepisu słowa 'w szczególności'. Po tak dokonanej zmianie przepis ten brzmi zatem następująco:, Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności...
z terenu Gminy Złota do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką...

II SA/Ke 506/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-09-14

) poprzez dodanie w zdaniu wstępnym tego przepisu zapisu 'w szczególności'. Po tak dokonanej zmianie przepis ten brzmi zatem następująco:, Program, o którym mowa w ust. 1...
i przedszkolach z terenu gminy do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska w/w zagadnień (współpraca z organizacjami pozarządowymi których statutowym...

II SA/Kr 1128/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-16

) poprzez dodanie w zdaniu wstępnym tego przepisu zapisu 'w szczególności'., Zatem ze względu na otwarty, przykładowy katalog zadań, jakie mają zostać określone w programie...
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt należy uznać, że ma on zawierać pewne zagadnienia, ma on je 'obejmować' (vide: art. 11a ust. 2 in principio...

I OSK 215/22 - Wyrok NSA z 2022-04-01

Sądu I instancji, już wstępna analiza postanowień kwestionowanej uchwały pozwala stwierdzić, że zarzut ten nie jest zasadny i trafny, ponieważ w kwestionowanej uchwale...
unormowano wszystkie zagadnienia przewidziane tym przepisem. To czy regulacje te są prawidłowe i spełniają wymogi im stawiane jest już innym zagadnieniem, ponieważ wówczas...

II SA/Kr 964/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-24

. 2102) poprzez dodanie w zdaniu wstępnym tego przepisu zapisu 'w szczególności'., Dalej wskazać należy, że zgodnie z art. 184 Konstytucji RP, kontrola administracji...
prawnej innych zagadnień., Tak podjęta uchwała narusza zasadę z art. 94 Konstytucji RP, w myśl którego organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego...
1   Następne >   +2   4