Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

VI SA/Wa 1346/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-19

polegające na jego niewłaściwym zastosowaniu i przyjęciu, iż w okolicznościach niniejszej sprawy występuje zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego zależy rozpatrzenie...
się żadne zagadnienie wstępne, którego rozpoznanie wymagałoby zawieszenia postępowania. Zdaniem skarżącego prejudykatem nie jest wyjaśnienie, nawet poważnych, wątpliwości...

II SA/Bk 1011/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-16

administracyjnej w przedmiocie choroby zawodowej, a zagadnieniem wstępnym., Zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, to okoliczność warunkująca (bądź jeden...
jego przedmiotem zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez jednostkę uprawnioną,, - zagadnienie wstępne nie zostało rozstrzygnięte, organ odwoławczy...

VII SA/Wa 1235/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-21

obligatoryjny załącznik wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności., Zdaniem organu ustalenie autentyczności zaświadczenia lekarskiego stanowi zagadnienie wstępne...
faktu popełnienia przestępstwa. Nie występuje zatem w tej sytuacji zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Organ wskazał, że zawiadomienie...

VII SA/Wa 1931/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

Powiatu W. w przedmiocie utraty przez skarżącego statusu bezrobotnego jest zagadnieniem wstępnym od którego zależy rozpatrzenie sprawy o ustalenie obowiązku ubezpieczenia...
. domagając się uchylenia obu postanowień oraz zobowiązania organu do rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego we własnym zakresie., Skarżący wskazują na zły stan zdrowia...

III SA/Wr 555/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Cytowany przepis...
przez uprawnioną jednostkę medyczną drugiego stopnia., Wskazać należy, że istnienie związku zagadnienia wstępnego ze sprawą merytoryczną wyraża się relacją, w której brak...

III SA/Kr 1383/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-08

pomiędzy uprawnionymi do ekshumacji. Zaistniały spór pomiędzy osobami uprawnionymi do pochówku i ekshumacji, stanowi bowiem zagadnienie wstępne, a rozstrzygnięcie tego sporu...
rozstrzygnięcia przez sąd powszechny cywilny, sporu co do wyrażenia zgody na ekshumację, jest zagadnieniem wstępnym uzasadniającym zawieszenie postepowania w sprawie ekshumacji...

III SA/Wa 163/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-27

również nie jest zagadnieniem wstępnym o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 ord.pod. Powołując się na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.10.1999 r., sygn. akt I SA/Łd...
ustalenia cen produktów farmaceutycznych nie stanowi - wbrew przekonaniu skarżącej Spółki - zagadnienia wstępnego o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 ord.pod. Wyjaśnił...

II GSK 3266/15 - Wyrok NSA z 2016-11-09

zwłoki. Kwestia prejudycjalna, zwana też pytaniem wstępnym lub zagadnieniem wstępnym, jest to zagadnienie prawne, które może przekształcić się w sprawę prejudycjalną...
, nie ma ono charakteru zagadnienia wstępnego., Syndyk upadłego 'B.' Sp. z o.o. konieczność zawieszenia postępowania upatruje w okoliczności, że rozstrzygnięcie sprawy przed NSA...

II GSK 142/16 - Wyrok NSA z 2016-11-09

się postępowaniu. Kwestią priorytetową jest bowiem konieczność rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. Kwestia prejudycjalna, zwana też pytaniem wstępnym lub zagadnieniem wstępnym...
postępowania innego, tzw. prejudycjalnego polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. Warunkiem skorzystania...

II GSK 1756/18 - Wyrok NSA z 2018-12-11

Europejskiej., W powszechnie akceptowanym orzecznictwie przyjmuje się, że 'zagadnienie wstępne' - zwane też kwestią wstępną lub prejudycjalną - dotyczy sytuacji...
). Ustawodawca w analizowanym przepisie użył sformułowania 'jest uzależnione'. Znaczy to, że bez rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego zachodzi 'zależność' tego rodzaju...
1   Następne >   +2   +5   9