Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

VII SA/Wa 2028/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

organ lub sąd. Podkreślić należy , że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu wskazanego przepisu jest tylko taka kwestia , która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w danej...
, że organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny...

OPS 16/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-07-05

składającego odwołanie jest zagadnieniem wstępnym, ma na celu ustalenie, czy odwołanie pochodzi od osoby uprawnionej, którą jest osoba posiadająca w sprawie przymiot...
zagadnienie wstępne., Do przytoczonych już argumentów trzeba dodać jeszcze jeden element. Wydanie postanowienia o niedopuszczalności odwołania na podstawie art. 134 Kpa...

III ARN 33/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-09-26

przedmiotowego zezwolenia staje się zagadnieniem wstępnym, uzasadniającym zawieszenie toczącego się postępowania zgodnie z art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa., Kierując się powyższymi...

VII SA/Wa 1131/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-19

dla rozstrzygnięcia w innej sprawie, jako zagadnienie wstępne, czy też dalszy element kształtujący proces stosowania prawa przez sąd (wyrok NSA z 24 listopada 2020 r., sygn. akt II FSK...
synonimów nie jest naruszeniem prawa, które wpływa na treść decyzji. Projekt decyzji stanowi wstępną ocenę organu prowadzącego postępowanie główne, która może ulec zmianie...